Ko e faka’aluma ‘oku pehē ‘oku kanisa: Minisitā Polisí

Ko e faka’aluma ‘oku pehē ‘oku kanisa: Minisitā Polisí

Ko e kaveinga lahi ‘o e ‘uluaki ‘aho ‘o e Fale Aleá, he uike kuo ‘osí, tukukehe ‘a e ngaahi fakafuakava’í, mo ha ngaahi me’a kehe pe, ko e tu’unga ‘oku ‘i ai ‘a e mo’ui lelei ‘a e ‘Eiki Palemiá, ‘Akilisi Pohiva.    Na’e lava lelei mai pe ‘a e Palemia mei he Falemahaki...

read more
Tonga ni ‘a Pitasoni Taumoepenu mei he timi ‘a e 49er

Tonga ni ‘a Pitasoni Taumoepenu mei he timi ‘a e 49er

  Na’e ‘i Tonga ni ‘a e ki’i talavou Tonga Pita Taumoepenu ‘oku va’inga ma’a e timi ‘akapulu NFL San Francisco 49ers. Ko e malolo mai ‘eni ‘a Pita ki hono famili ‘i Pea ‘a ia na’e tupu hake pe ‘a e ki’i talavou ni talu mei he lau mahina he’ene kei pepee ‘o toki foki...

read more
Holo Tu’unga ola fakalukufua Ngaahi Sivi Fakapule’anga

Holo Tu’unga ola fakalukufua Ngaahi Sivi Fakapule’anga

Na’e kakato ki he uike kuo ‘osi ‘a hono tukumai ‘a e ola ‘o e ngaahi sivi fakamo’oni ako fakapule’anga ‘a ia na’e kamata mai ‘a hono tukuange ‘a e ola mei he sivi ‘a e foomu 7 he fuofua uike ‘o Sanuali, pea hoko ki ai ‘a e foomu 6; ko e faka’osi ‘eni ki he uike kuo...

read more
Fai e teke ke fakamo’oni a Tonga ki he CEDAW

Fai e teke ke fakamo’oni a Tonga ki he CEDAW

KUO tukumai ha fale’i mei he kautaha fakavaha’apule’anga ko e Amnesty International ki Tonga ni ke fakamo’oni ki he konivesio pe talite ‘a e UN ki hono to’o faka’aufuli ha fa’ahinga fakafaikehekehe’i ki he kakai fefine. Ko e konivesio ‘eni ‘oku ui ko e CEDAW...

read more

Faka’ilo e ‘Ofisa Polisi ki he ta iku ha he Fakamaau’anga

Na’e ha ‘a Siaosi Moala’eua he Fakamaau’anga Polisi ‘i Fasi he Falaite kuo’osi hili ia hono faka’ilo ki he ngaahi tukuaki’i kehekehe ‘o kau ai ‘a e ta. Ko e faka’ilo ‘eni ‘o e Faka’iloa ki he ngaahi hia ‘oku pehe na’a ne fakahoko he ‘aho 15 ‘o Siulai ‘o e ta’u kuo’osi...

read more
Ko e Siasí mo e Politikalé – Faifekau Dr Ma’afu Palu

Ko e Siasí mo e Politikalé – Faifekau Dr Ma’afu Palu

“‘Oku fiema’u ke tu’u hake ha taha, ‘o fai ‘a e fatongia totonu faka-Temokalati, ko hono tataki ‘a e fa’ahi fakaanga ki he Paati Temokalati, ke fakaanga’i ‘enau ngaahi ngaue ta’etotonu mo fakaaoao ‘oku nau fai holo he ngaahi Potungaue ‘a e Pule’anga pea ke fakae’a  ‘a...

read more
Makasini fakamanatu Katoanga kainga ‘o Lavaka

Makasini fakamanatu Katoanga kainga ‘o Lavaka

Na’e fakaola hono hifoaki ‘a e makasini fakamanatu ‘a e Katoanga ‘a e kainga ‘o Lavaka ‘i he efiafi Tokonaki ‘o e uike kuo ‘osi ‘a ia ko e makasini ni ‘oku hiki tohi ai ‘a e konga ‘o e ngaahi tala ‘o e ngaahi tofi’a ‘o e tama ko Lavaka kau ki ai ‘a Pea Lomaiviti kae...

read more
Lea Fakamālō he Uike e Kāinga ‘o Lavaká

Lea Fakamālō he Uike e Kāinga ‘o Lavaká

Tapu mo e ‘Afio ‘a e Tolu taha’i ‘Otuá ‘i hotau lotolotongá he fale tapu ni Tapu mo ‘Ene ‘Afió Tupou VI ka ko Lavaka pea mo e Ta’ahine Kuiní Nanasipau’u Tapu mo Faifekau Siosiua Tau’ataina mo Ha’a Taki Lotu Fakatapu mo Taumoepenu, Kopano-ki-he-‘Eiki mo Ha’a...

read more
Te’eki pe ke ma’u kaiha’a $10,000 mei he OE

Te’eki pe ke ma’u kaiha’a $10,000 mei he OE

NEONGO ‘a e ‘asi ha tangata he vitio malu’i (security) ‘a e falekoloa OE, ‘oku te’eki ai pe ke ma’u ‘a e tokotaha ko ‘ení. Kā, ‘oku kei lele pe ‘a e fakatotolo ‘a e kau Polisi, pea ‘oku kei fai e fekumi pe kohai ‘a e tokotaha ‘oku ‘asi he vitió.    Ko e kaiha’a na’e...

read more
Kapineti fo’oú mo hono ngaahi ha’aha’a

Kapineti fo’oú mo hono ngaahi ha’aha’a

KUO tali ‘e he ‘Ene ‘Afió ‘a e fokotu’utu’u ‘o e kau Minisitā mo e Kapineti ne ‘oatu ‘e he Palemiá, ‘Akilisi Pohiva. Ko e Kapineti fo’oú ‘eni, ‘a ia ko e fili ia ‘e he Palemiá, ke hoko ko ‘ene timi ngāue, pea ken au pule’I ‘a e ngaahi potungāue kehekehe. Palemia –...

read more
Sea ‘a ‘Ahio he Komiti Anga Fakafonuá ‘a Tongá

Sea ‘a ‘Ahio he Komiti Anga Fakafonuá ‘a Tongá

(Tonga Traditions Committee) ‘Oku pehē ‘e ha fakamatala mei he Komiti Anga Fakafonua ‘a Tonga, ‘oku matu’aki mahu’inga ke fai hano lekooti mo taukave’ ‘a e anga fakafonua ‘o Tongá (Tongan Culture).    Ko e Komiti ni foki na’e fokotu’u ia ko e mā’imoa ‘a e La’a Kuo...

read more
Katoanga Kainga ‘o Lavaka

Katoanga Kainga ‘o Lavaka

Na’e ha’elea He’ena ‘Afifio Kingi Tupou VI pea mo Kuini Nanasipau’u ‘i he Tokonaki ‘o e uike kuo ‘osi ‘a e polokalama ‘a’ahi ‘o e ngaahi matanga na’e faka’ilonga’i ‘i hona tofi’a ‘e hona kainga mei Lomaiviti, Kahoua pea mo Pea. ‘I he Sapate na’e malanga huufi ai ‘a e...

read more

Tonga Tokanga – Tala Ho’o Kalisitiané

Na’e hoko foki ha ngaahi me’a mahu’inga ‘i he ngaahi uike kuo’osí ‘a ia ‘oku ‘ikai ke mahino lelei mai ‘a e tu’u ‘a e kakai tokolahi ‘i Tonga ni fekau’aki pe ko e tokotaha Kalisitiane ia, pe ‘ikai, he ‘oku lahi foki ‘a hono talaki ‘e he meimei kakai tatau ‘i he ngaahi...

read more

TBC ko e fili ‘o e Pule’angá: ‘Akilisi Pohiva

KUO hoko ‘a e kē he vaha’a ‘o e Palemia, ‘Akilisi Pohiva, mo e kautaha mitia ‘a e Pule’angá, Tonga Broadcasting Commission (TBC) ke fakalalahi, pea kuo tukuatu mei he Palemia ha fakamanamana mo ha fokotu’u ke tamate’i pe fakatau atu ‘a e TBC, pe ko hano fakalele...

read more

Fekau ke fakafisi Minisitā Pa’angá

KUO ma’u e tala faka’ofisiale kuo fekau ke fakafisi ‘a e Minisitā, Pa’anga Dr. ‘Aisake Eke, Pea kuo fetongi ‘a ‘Aisake Eke ‘e Tevita Lavemaau. ‘Oku ‘oatu ‘a e talanoa ki he me’a ni he ‘ulu’i ongoongo ‘a e nusipepa ki he uike ni. Ko e ‘uluaki faka’ali mai kuo fakahifo...

read more

‘Ofa ki mamaní mo e ‘Ofa ki he ‘Otuá

Mei he Letio 88.1   ‘Oku mahino ‘aupito ‘a e fakafaikehekehe’i ‘e he Folofola, kae tautefito ki he ‘Uluaki Tohi ‘a Sione vahe 3, ‘a e fa’ahinga to’onga mo’ui mo e ‘ulungaanga fakamamani, pea mo e to’onga mo’ui mo e ‘ulungaanga fakae’otua. ‘Oku fepaki ma’u pe, pea tu’u...

read more