Kimu’a he ngaahi uesia ‘a Saikolone GITA na’e nofo pe ‘a Taiala mo hono ki’i famili he fale-Tonga Ko Seini Taiala ko e Fa’e ta’u 34 pea ‘oku ‘osi ma’u hoa mo e ki’i fanau ‘e toko 3 ‘a ia ‘oku nau nofo ‘i Ha’atu’a ‘Eua.

Kimu’a he ngaahi uesia ‘a Saikolone GITA na’e nofo pe ‘a Taiala mo hono ki’i famili he fale-Tonga Ko Seini Taiala ko e Fa’e ta’u 34 pea ‘oku ‘osi ma’u hoa mo e ki’i fanau ‘e toko 3 ‘a ia ‘oku nau nofo ‘i Ha’atu’a ‘Eua.

Hili e maumau ‘a Saikolone GITA ki he ngaahi famili tokolahi ‘i Tonga ni na’e kau ai mo e fale koia ‘o Taiala mo hono famili. ‘I he lolotonga ni ‘oku ‘ikai ke toe ‘i ai ha fale ‘o Taiala mo hono famili kenau nofo ai. Na’e fakamatala ‘a Taiala ‘o pehe, “Ko e  lolotonga...

read more
Malolo ‘a Manupuipui’one he Uafu Kuini Salote

Malolo ‘a Manupuipui’one he Uafu Kuini Salote

Na’e malolo ‘a Manupuipui’one Vuna (‘iloa ko None) ‘o Fasi mo e Afi ‘a Tungi ‘i he Tusite 9 ‘o Me ‘i he Uafu Kuini Salote. Ko None na’e ngaue ‘i he Kautaha Dateline Transam Shipping. Na’e fakaha mei he kau Polisi ko e malolo ‘a None mei ha’ane ‘efihia ‘i ha koniteina...

read more
Pekia ‘a Dr. Sione Siosiomalohi Tapa

Pekia ‘a Dr. Sione Siosiomalohi Tapa

Na’e fakamavae ‘a e famili, kainga mo e fonua mo e taha ‘o e kau mo’unga tangata ‘o Tonga Dr. Sione Siosiomalohi Tapa ‘aneafi Monite 14 ‘o Me he Falelotu Senituli ‘a ia na’e pekia ‘a Tapa he uike kuo ‘osi. Ko e pekia ‘eni ‘a Tapa ‘i hono ta’u 94. Na’e hoko ‘a Tapa ko...

read more
Hokosia Makamaile ta’u 70 Pilinisesi Mele Siu’ilikutapu

Hokosia Makamaile ta’u 70 Pilinisesi Mele Siu’ilikutapu

Na’e katoanga’i he Tokonaki ‘o e uike kuo ‘osi ‘aho 12 ‘o Me ‘a e makamaile ta’u 70 ‘o e Ta’ahine Pilinisesi Mele Siulikutapu Kalaniuvalu Fotofili ‘i he Holo Fakamanatu ‘o Kuini Salote. Ko Pilinisesi Mele Siu’ilikutapu ko e ‘alo lahi taha ia ‘o Pilinisi Fatafehi...

read more

Tautea ngāue pōpula ta’u 4

Fakasōtoma'i ki'i ta'ahine te'eki ta'u 12   Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Charles Cato ‘a Sione Iketau ta’u 17 ‘o Ha’apai he pongipongi Falaite ‘o e uike kuo ’osí ki he ngaahi hia kehekehe ‘o kau ai ‘a e fakasōtomá. Ko e tautea ‘eni ‘o Iketau ki he hia na’e faka’ilo ia...

read more
TAKIHALA’I KAKAI ‘O E FONUA

TAKIHALA’I KAKAI ‘O E FONUA

'Oku 'oatu 'a e loto faka'ap'apa ki he Palemia ka 'oku ou fie lave ki he'ene me'a ne 'asi mai he ongoongo (news) 'a 'ene me'a 'o pehē 'oku 'ikai ke 'i ai ha mafai pe ivi 'a e Pule'anga mo e Minisita Polisi ki he Komisions Polisi. 'Oku lahi 'a e ngaahi hoha'a ki he...

read more
‘Ilo pe Palemia ha’u mei fē faito’o konatapú

‘Ilo pe Palemia ha’u mei fē faito’o konatapú

KUO ui ko e “lea vale” pea mo e “takihala’i e kakai ‘o e fonuá”. Ko e ngaahi tefito’i lau ‘eni ‘oku ha’u mei ha kakai ako ‘oku nau fakaanga’i lahi ‘a e Palemia ‘o Tongá, ‘Akilisi Pohiva, ki he’ene lea ‘a ia na’e hiki vito, ‘o pehē ‘oku ne ‘ilo pe ‘e ia mo e Minisitā...

read more
Ako TBEC

Ako TBEC

Na’e fakahoko ‘i he Tu’apulelulu ‘o e uike kuo ‘osi ‘a e polokalama hono foaki atu ‘a e ngaahi tohi fakamo’oni hono lava’i lelei ‘e he toko 13 ‘o kinautolu na’a nau kau ki he polokalama toli ‘a e ako mahina ‘e 1 na’e fakahoko ‘i he malumalu ‘o e tokoni ‘a e Pule’anga...

read more
TOKONIA TIMI FASI/MA’UFANGA VIKINGS

TOKONIA TIMI FASI/MA’UFANGA VIKINGS

NA’E fakahoko ‘i he ho’atæ efiafi Falaite uike kuo ‘osí ki he mala’e ‘akapulu Kolisi ‘Apifo’oú, ha polokalama makehe ‘a e timi ‘akapulu liiki Fasi/Ma’ufanga Vikings, ko ‘enau talitali fiefia honau teunga ‘akapulu fo’ou, pulu mo e ngaahi naunau fakamalohisino kehe pe,...

read more

‘Ikai fiemalie ‘a e Kapineti ki he kau Fale’i ‘o e Tu’i

“ Ka ko hai ‘oku ne fale’i kinautolu?” Ko e taha ‘o e ngaahi ‘uuni me’a na’e nofo taha ki ai ‘a e talanga ‘a e kau faiongoongo lolotonga ‘a e fakataha mo e ‘Eiki Palemia ‘i he Falaite ‘o e uike kuo ‘osi ko e to’o hala’i ‘oku feinga ‘a e Palemia mo ‘ene Kapineti ke nau...

read more
Poupoua fe’auhi ‘akapulu liikí

Poupoua fe’auhi ‘akapulu liikí

'OKU fakautuutu ke manakoa mo mahino ange ki he kau manako 'akapulú, tautautefito 'i Tongá ni 'a e ‘akapulu liikí. Na'e fuoloa ta'u pē 'a e 'i Tongá ni 'a e sipoti ko ení, ka na'e 'ikai ke fu'u a'u fēfē 'a hono poupou'í 'o hangē ko hono poupoua 'o  e 'akapulu 'iunioní...

read more
Fepaki Palemiá mo ‘ene Minisitā Akó

Fepaki Palemiá mo ‘ene Minisitā Akó

Mo’oni nai pe ko e toe fakangalingali ‘eni? ‘I HA fakamatala ongoongo na’e tukumai mei he ‘Ofisi Palemiá ‘i he Falaite kuo ‘osi, 23 Ma’asi 2018, na’e fakamahino ai ‘e he Palemiá ‘oku ‘ikai ko ha tu’utu’uni ngāue fakapule’anga ‘a e tohi ko ia mei he Potungāue Akó ki he...

read more
Jaunnine ‘Ilolahia ‘i he huufi ‘o e TOI Art

Jaunnine ‘Ilolahia ‘i he huufi ‘o e TOI Art

NA’E huufi ‘e he Palemia Nu’usila, Jacinda Adern, he Falaite kuo ‘osí, ha fale fungavaka ua, ko e loki ‘aati ‘eni ki he TOI Art, ‘a ia ‘oku tu’u he Miusiume Te Papa ‘i Uelingatoni. Na’e fe’iloaki mo talanoa foki heni ‘a e Palemiá mo e fefine Tonga fa’u faiva mo e...

read more
Polopolo ‘a e Toutu’u Fakataukei ‘a Lomaiviti

Polopolo ‘a e Toutu’u Fakataukei ‘a Lomaiviti

Na’e fakahoko ‘i he Tokonaki ‘o e uike kuo ‘osi ‘a e polopolo ‘a e kainga ‘o Lavaka mei Lomaiviti ‘i konga ‘o e maa’imoa ‘a ‘Ene ‘Afio ‘i Pea. Na’e ‘i he polokalama ni ‘a e fakafofonga mei he ‘Ofisi ‘oe ‘Ampasitoa Siaina, Miss Claire pehe ki he Palesiteni mo e konga...

read more
Tō e ‘ofá ki he ongo Siaina pekiá

Tō e ‘ofá ki he ongo Siaina pekiá

‘I HE Tu’apulelu kuo ‘osí, 15 ‘o Ma’así, na’e hangē koee ha tō ‘a e ‘ofá ‘i he Hala Taufa’ahau ‘i Nuku’alofa, ‘i hono fakaha’ele ‘a e sino ‘o e ongo mātu’a Siaina, ko Mr mo Mrs Wen, na’e fakapoongi ‘i Tonga ni ‘i Fepueli. Ko hona sinó na’e ma’u atu ia ki he ‘api’uta...

read more

Fakamanatu ‘e he BSP ‘Aho Fakamamani Lahi Kakai Fefine

Na’e fakamanatu ‘e he Pangike BSP he Tu’apulelulu ‘o e uike kuo ‘osi ‘aho 8 ‘o Ma’asi ‘a e ‘aho fakamamani lahi ‘o e kakai fefine ‘i honau ‘ulu’i ‘ofisi pe ‘i Nuku’alofa. Ko e ‘aho ‘eni ‘oku fakamanatua fakamamani lahi ai ‘a e ngaahi ngafa lavame’a ‘a fafine he mala’e...

read more