Rev. Dr. Tevita Tupou

Rev. Dr. Tevita Tupou

KUO tuku kitu’a ‘a e kau faifekau ‘e toko 3 ‘i ‘Aositelelia, ‘a ia ne nau kau ki he ngaahi palopalema fekau’aki mo e Siasi Pulela’á ‘i Sene, Niusauele.

Ko e kau faifekau ko ‘eni ko Matafonua Fotofili, Viliami Tu’akoi (na’e Faifekau Pule), pea mo Sione Pinomi.

Na’e fakahoko ‘eni ‘i ha tohi mei he Sekelitali Lahi ‘a e Siasi Uesiliana Tau’atāina ‘o Tonga, Faifekau Dr. Tevita Havea, ‘a ia na’a ne fakahā ai kuo to’o honau mafai ke hoko ko ha kau faifekau ‘a e Siasi Uesiliana Tau’atāina ‘o Tongá, ‘o fakatatau ki he konisitutone ‘a e Siasi.

Na’e fakahā ‘e he Sekelitali Lahi, kuo fai ‘e he Siasi honau tukuingata ke fakahoko e me’a totonu ki he kau faifekau, ‘o kau ai hono ‘oatu kiate kinautolu kimu’a ‘a e ngaahi tohi ‘oku fakaikiki ai ‘a e ngaahi tukuaki’i ‘o kinautolu.

“Kae ‘ikai pe ke fai ha tali mai ‘e he kau faifekau ni,” ko Dr. Havea ia.

Na’e pehē ‘e he Sekelitali Lahi na’e mahino he Konifelenisi hono 92 ‘a e Siasi he ta’u kuo ‘osí, ke fai leva ha ngāue ki he kau faifekau ni.

“Kā, koe’uhí ko e ngaahi tukuaki’i kuo ma’u mai fekau’aki mo kinautolú, kuo to’o meiate kinautolu honau tu’unga faifekau ‘i he ma’u pe ‘a e tohi ko ‘ení,” ko e Sekelitali Lahi ia.

Ko e ngaahi tu’utu’uni fekau’aki mo e kau faifekau ni, na’e fakahoko ia hili e ngaahi ngāue hala fakapa’anga ne hoko ai ‘a e mole ‘a e Siasi Pulela’ā ‘i he 2012.

Ko e lau miliona na’e mole heni, pea pehē foki mo e falelotu, kae’uma’ā ‘a e ‘api siasi ‘e 5 kehe ‘a ia na’e malu’i’aki ‘a e nō ki he langa falelotu.

Ko e kau faifekau ‘e toko tolu ko ‘ení, ko kinautolu na’a nau tataki ‘a e Siasi Pulela’ā, pea iku ki he puke ‘e he Pangiké ‘a e falelotu, kae’uma’ā ‘a e ngaahi ‘api siasi.

Na’e fakatau atu foki ‘e he Pangiké ‘a e falelotu ki ha kulupu lotu Hinitu, pea ko kinautolu ‘oku nau lolotonga ma’u ‘a e falelotu mo e ‘api siasi.

Kae lolotonga ‘a e taimi ko ‘ení, na’e kei tukuatu pe ‘e he kau faifekau ni ‘a e fakamatala ‘ikai mo’oni, pea neongo ‘a e mavaeua ‘a e Siasi, kā ne nau kei fai pe hono pukepuke mo hono tataki ‘a e kakai ne nau muimui kiate kinautolu.

‘Oku kei faka’ikai’i pe foki ‘e he kau tangata ni tenau hifo mei honau lakanga ni, pea neongo ‘a e tuku ko ia kitu’a mei he Siasi Uesiliana, ka ‘oku nau kei vivili pe ke nau tataki ha siasi ‘oku kei kau ki ai ‘a e kakai ‘oku muimui kiate kinautolu.

Na’e pehē ‘e he Sekelitali Lahi, na’e fai e feinga fetu’utaki kae ‘ikai pe ha fetu’utaki mai mei he kau tangata ni, ‘o hili e mahina ‘e 7 mei he ‘oatu e tohi kae ‘ikai pe ha tali mai.

Ko ia ai ‘i he fakataha ‘a e Komiti Faifekau ‘a e Konifelenisi ‘i he ‘aho 3 ‘o Ma’asi, ‘a ia na’e ‘ikai ke ha’u ki ai ‘a e kau tangata faifekau ni, pea ne tu’utu’uni ai pe ki hono to’o honau lakanga, mo e tuku kinautolu kitu’a.

‘E ‘i Sene foki ‘a Faifekau Dr. Tevita Havea ke fakahoko e fakataha fakavahefonua fakakuata ‘a e Siasi, pea ko e Siasi foki ‘eni ‘oku taki ai ‘a Faifekau Dr. Siotame Havea.

Ko Dr. Siotame Havea na’e hiki ia ki Sene hili ‘a e Konifelenisi hono 92 ‘a e Siasi he ta’u kuo ‘osi, ke ne fetongi ‘a e kau faifekau ko ‘eni ‘i ‘Aokosi ‘o e ta’u kuo ‘osi.

Kā, ‘i he tu’uta atu ‘a Dr. Siotame Havea ki Sene, na’e mavahe ai ‘a Matafonua Fotofili mo Sione Pinomi ‘o fokotu’u pe honau siasi ‘o kinautolu.

Kaekehe, ko e ta’u ‘eni ‘e 4 ‘a e fefusiaki kuo hoko talu ‘a e palopalema ‘o e Siasi Pulela’ā, pea mahino ko e kau faifekau tataki, ‘oku ‘ikai pe ke nau loto kenau hifo, pea ‘oku nau kei taukave’i pe na’e ‘ikai ha’anau fehalaaki, pea ‘e toe fakatau fakafoki mai pe ‘a Pulela’ā.

Ko e tu’utu’uni mahu’inga ‘eni kuo fai ‘e he Siasi ki he kau tangata ni, kā ‘oku kei ‘i ai pe foki ‘a e ngaahi me’a kehe ‘e ala fakahoko kiate kinautolu, kau ai hano faka’ilo ki he ngaahi ngāue hala ‘oku tukuaki’i kinautolu ki ai.

(71)

Facebook Comments