Na’e fakahoko ‘i he Tu’apulelulu ‘o e uike kuo ‘osi ‘a e polokalama hono foaki atu ‘a e ngaahi tohi fakamo’oni hono lava’i lelei ‘e he toko 13 ‘o kinautolu na’a nau kau ki he polokalama toli ‘a e ako mahina ‘e 1 na’e fakahoko ‘i he malumalu ‘o e tokoni ‘a e Pule’anga ‘Aositelelia pea fakahoko ‘i Tonga ni ‘e he Kautaha Fakatahataha ‘a e Ngaahi Pisinisi (Tonga Chamber of Commerce and Industry).

Ko e ako ni ko e fakataukei mo hono fakalika kiate kinautolu ‘a e ngaahi makatu’unga lelei ke fakava’e ‘o e ngaahi ‘ilo ki hono fokotu’u mo fakalele ha’anau ngaahi pisinisi ke malava ke nau fakatupu koloa ‘o fakataumu’a ke mo’ui ai honau ngaahi famili.

Na’e fakalele ‘a e ako ni ‘i he malumalu ‘o e Australian Business Volunteers (ABV). Ko e lea talitali na’e fakahoko ia ‘e he Talekita Pule ‘o e Tonga Chamber, Lakai Fonua pea ko e fakaafe fakalangilangi ko e ‘Eiki Minisita ‘o e Ngaahi Ngaue Fakalotofonua Hon. ‘Akosita Lavulavu.

Lolotonga ‘a e polokalama na’e fakahoko ‘a e lea meiate kinautolu na’a nau kau atu ki he ako ni ‘a ia na’e pehe ‘e Mosiana Kautai ‘a ‘ene fiefia koe’uhi ko e faingamalie ako ko ‘eni ‘a ia ‘oku kau mai ki ai mo hono hoa, Lafaele Kautai ‘a ia ‘oku na fakatou kau ki he polokalama toli ka ke fatu e fakakaukau ki ha founga ‘e malava ke na malava fakalele pe ha’ana ki’i pisinisi koe’uhi ko hona famili.

Fakatatau kia Christopher Faka’utoki ko e taha ‘o e kinautolu ne nau lava’i lelei ‘a e ako ni na’a ne pehe, “ ‘oku fiema’u ‘a e ngaahi faingamalie ako pehe ni ke ‘i ai ha ngaahi fa’unga fakakaukau taau mo fe’unga ke ma’u ki he ‘ilo felave’i mo e fakalele ‘o ha pisinisi”. Na’e hoko atu ‘a Faka’utoki ki he’ene fakaha ‘a e hounga’ia ‘oku ‘iate ia pea pehe ki he toenga kau ako koe’uhi ko e faingamalie ken au lava ‘o ako ki he fakalele ‘o ha pisinisi ‘a ia ‘oku fakataumu’a kiai ‘a e ako.

‘I he koloa na’e to ki he kau ako ni mei he ‘Eiki Minisita, na’a ne fakaha ‘a e hounga koe’uhi ko e ‘ofa ‘oku foaki mai ‘e ‘Aositelelia ‘o ‘ikai ke fakangatangata ki he tafa’aki ‘o e ma’u ngaue ka ‘oku nau toe ala mai ‘o fakataukei ‘a e kau ngaue ni ki he taukei ‘o e hoko atu ha ngaahi taumu’a ola mo e ngaahi fatu fakakaukau ki ha kaha’u ‘oku falala’anga ma’a honau ngaahi famili. Na’a ne tapou ki he kau ako ‘a e lelei ‘o e misi he’e tu’uola pea ‘oku fou ‘i he ‘aukai mo e lotu’i ‘a ‘ete taumu’a.

Ko e lea fakamalo na’e fakafofonga’i ‘e Tsutomu Nakao II pea na’e faingamalie ma’a Naomi Toole pehe kia Mathew Gibbs ke na fakahoko ‘a e lea koe’uhi ko e lava’i lelei ‘e he ni’ihi ko ‘eni ‘a e ako pehe ki he’ena fakalotolahi ki he kau ako ni. Ko e foaki atu ‘o e ngaahi tohi fakamo’oni ako na’e foaki atu ia ‘e he ‘EIki Minisitaa pea tokoni ki ai ‘a Dr. Bea Duffield pehe kia Harvey Green mei he ABV.

(145)

Facebook Comments