Author: admin

Tonga Tokanga – Tala Ho’o Kalisitiané

Na’e hoko foki ha ngaahi me’a mahu’inga ‘i he ngaahi uike kuo’osí ‘a ia ‘oku ‘ikai ke mahino lelei mai ‘a e tu’u ‘a e kakai tokolahi ‘i Tonga ni fekau’aki pe ko e tokotaha Kalisitiane ia, pe ‘ikai, he ‘oku lahi foki ‘a hono talaki ‘e he meimei kakai tatau ‘i he ngaahi mitia kehekehe ‘enau taukave’i ‘enau tui pikitai kia Sisú mo ‘ene Kosipelí pea mo Tonga ni na’e tuku ki langi ‘e Tupou I. Kā, tau vakai atu ki he ‘enau mo’ui mo e to’onga fakataautaha ‘oku hā mai ia ‘oku kehe ‘a e me’a ‘oku talá pea kehe pē ‘a e to’onga mo’uí ia, pea ‘oku ‘ikai ko e fai fakamaau ‘eni he ‘oku ‘ikai haohaoa ha taha mei he fai ha kovi, ka ko ’etau talanoa pē ki he me’a ‘oku tau mamata mo fanongo tonu ki aí. ‘Oku mahu’inga leva ke fai ki ai ha fokotu’u fakakaukau na’a faifai pea malava ke fai pē ‘e kinautolu ‘a honau fakalelei’i, he kuo a’u ia ki ha tu’unga ‘i he sosaietí ‘o hangē ko e lau ‘a e Tohitapú, kuo tala ‘a e leleí ia ko e kovi pea tala ‘a e koví ia ko e lelei, pea te hoko kita ko ha fili (enemy) ‘o ha taha kehe ‘o ka te lea ‘aki ha mo’oni (Kaletia 4:16). Na’a tau toki fanongo foki ‘i he...

Read More

‘Ikai tali he Fakamaau’anga Tangi e tangi ‘a e Feohi’anga Mo’ui Fo’ou ‘ia Kalaisi

”…fakafoki kotoa ngaahi koloa ‘i Ha’ateiho ki he Tokaikolo…”   Kuo tu’utu’uni e Fakamaau’anga Tangi ke ‘oua ‘e tali ‘a e tangi na’e fakahoko ‘e he Feohi’anga Mo’ui Fo’ou ‘ia Kalaisi he Falaite kuo’osi he Fakamaau’anga Tangi ‘i Nuku’alofa. Ko e tangi ‘eni ‘a e Mo’ui Fo’ou makatu’unga he tu’utu’uni na’e fakahoko ‘e he ‘Eiki Fakamaau Lahi, Owen Geoffrey Paulsen he Fakamaau’anga Lahi he ‘i Novema ‘o e ta’u kuo’osi. Na’e kau atu ki he kau Fakamaau he Fakamaau’anga Tangi ‘a Fakamaau Lahi Michael Moore, Fakamaau Lahi Peter Blanchard pea mo Fakamaau Lahi Rodney Hansen. Na’a nau loto taha ai ke ‘oua ‘e tali ‘a e tangi ‘a e Mo’ui Fo’ou ‘a ia na’e fakahu ange ‘e he’enau fakafofonga Lao. ‘I he’ene pehe ‘oku kei tu’uma’u pe ‘a e tu’utu’uni na’e fakahoko ‘e Fakamaau Lahi Paulsen ‘a ia na’e kau ai ‘a e fiema’u ke mavahe ‘a e Mo’ui Fo’ou mei he ‘Api Siasi ‘a e Siasi Tokaikolo ‘i Ha’ateiho. Ko e hopo foki ko ‘eni ‘i hono faka’ilo ‘e he Siasi Tokaikolo ‘ia Kalaisi ‘a e Feohi’anga Mo’ui Fo’ou ‘ia Kalaisi ‘o ‘eke ‘enau totonu fakalao, Laki Niu ki he ‘Api ‘oku tu’u ai e falelotu ‘a e Siasi ‘i Ha’ateiho. Ko e ‘api ko ‘eni ‘oku tu’u ai mo e ako’anga Tokamu’a ‘a e Siasi Tokaikolo pehe ki he Falenofo’anga Faifekau na’e ‘osi langa ‘o maau mo...

Read More

Fekau ke fakafisi Minisitā Pa’angá

KUO ma’u e tala faka’ofisiale kuo fekau ke fakafisi ‘a e Minisitā, Pa’anga Dr. ‘Aisake Eke, Pea kuo fetongi ‘a ‘Aisake Eke ‘e Tevita Lavemaau. ‘Oku ‘oatu ‘a e talanoa ki he me’a ni he ‘ulu’i ongoongo ‘a e nusipepa ki he uike ni. Ko e ‘uluaki faka’ali mai kuo fakahifo ‘a ‘Aisake, na’e ha’u ia mei he polokalama ko e TNews ‘i ‘Okalani, Nu’usila, ‘a ia ‘oku fakalele ‘e Setita Mila. Ko Setita ko e kaungā ngāue ofi ia ‘o ‘Akilisi Pohiva, pea ko ia foki ‘oku ne fakalele ‘a e nusipepa Kele’a mei Nu’usilá. ‘Oku kau ‘a e TNew mo e Kele’a he ongo mitia ‘oku me’angāue’aki ‘e ‘Akilisi. Pea ko e ongo mitia ia ‘oku pehē pe ko e me’angāue fakapolopakenita ‘a e Palemia mo e Pule’angá. Ko ia ai ‘i he ‘omai ‘e he TNews ‘a e ongoongo fekau’aki mo ‘Aisake Eke, na’e fai e tui ki ai koe’uhí ko e taha ia e ongo ngutu ‘o e Palemia. Ko e hā pe me’a ‘oku ha’u mei he Kele’a pe ko e TNews, ‘oku mahino ko e me’a ia ‘oku mo’oni, mei he tafa’aki ko ia ‘a e Palemia. Ko e mo’oní foki kuo ki’i fuofuoloa pe ‘a e fa’a tu’u fehangahangai ‘a e Palemia mo ‘ene Minisitā Pa’angá, pea ko kinautolu ‘oku ofi ki he Minisitā Pa’angá ‘oku nau pehē pe ‘oku ‘i ai e...

Read More

Tonga Tokanga – Hou’eiki Fafine Fisifisimu’a ‘oe Tohitapu moe Kuini Fehuhu

‘Oku tō e po’uli ‘i he fonua ‘o Tupou mo Hou’eiki, he ‘oku tōtōfā ‘i Mo’unga ‘a e Ta’ahine Kuini Fehuhu ‘ofeina ‘o Tonga, Kuini Halaevalu Mata’aho, pea ‘oku ou kole keu hufanga ‘i he ngaahi fakatapu ‘o e fonuá, kae fai ha lave nounou ki he hou’eiki fafine ‘e toko fitu fisifismu’a ‘o e Tohitapú, ‘a ia ‘e malava ketau a’usia ai ‘a e mahu’inga ‘o e Ta’ahine Kuini Fehuhuu ‘i he ‘ene ngaahi mā’imoa ola lelei ‘oku ne faka’ata mai ko e Kalisitiane mo’oni. ‘I he ‘etau vakai atu ki he ngaahi manatu melie mo’oni ‘a e kakai kehekehe ‘o e sosaieti Tongá na’a nau monū’ia ‘o fakakoloa kinautolu kenau fakahoko ‘a ‘ene ngaahi mā’imoá, tatau pē ‘i he ngaahi siasi fakakalisitiane kehekehe, fāmilí, fonuá, kau mo’ua ‘i ha ngaahi fokoutua fakaesino, masivá mo e tukuhausiá. ‘Oku mahu’inga ‘aupito ketau ako mei he hou’eiki fafine ‘e toko fitu fisifisimu’a ‘o e Tohitapú mo e Kuini Fehuhú, he ‘oku ou pehē ‘oku nau tā sipinga lelei taha ki he kakai fefine ‘o Tonga ‘i he ngaahi kuonga ni, he ko ‘enau mo’uí na’e mu’omu’a ma’upē ‘a e ‘Otuá kia kinautolu ‘i ha toe me’a fakaekakano – ‘a e tu’unga ‘i he sosaietí mo e ngaahi palopalema fakaemamani kehekehe pē ‘o e sosaieti ‘i honau kuonga takitaha. Ko e hou’eiki fafine ‘e toko fā ‘o e Fuakava Motu’á, ‘uluakí,...

Read More

‘Ofa ki mamaní mo e ‘Ofa ki he ‘Otuá

Mei he Letio 88.1   ‘Oku mahino ‘aupito ‘a e fakafaikehekehe’i ‘e he Folofola, kae tautefito ki he ‘Uluaki Tohi ‘a Sione vahe 3, ‘a e fa’ahinga to’onga mo’ui mo e ‘ulungaanga fakamamani, pea mo e to’onga mo’ui mo e ‘ulungaanga fakae’otua. ‘Oku fepaki ma’u pe, pea tu’u fehangahangai ‘a e to’onga fakamamaní mo e Pule’anga ‘o e ‘Otuá. Ko e taimi lahi ‘oku fa’a fakakuihi kitautolu ‘i he ‘ikai ke tau ‘ilo ‘a e faikehekehe ‘o e laumalie, to’onga mo e ‘ulungaanga famamani, pea tau hanga ‘o fakafefiohi ‘a e to’onga ‘a mamani ‘i he ‘etau mo’ui faka-Kalisitiané. ‘I he’ene pehē ‘oku tokolahi ‘a e kau Kalisitiane kuo nau to’onga fakamamani, pea melemo ‘enau tui mo ‘enau tukupā ki he ‘Eiki, ‘i honau ‘ulungaanga fakamamaní. Ko e mamani ‘oku tau nofo aí kuo hūkia ia ‘e he mahaki faka’auha ‘o e angahalá, pea ko e kakai koee ‘oku nau ohi ‘a e to’onga fakamamaní, ‘oku nau ‘auha fakataha pe mo e mamani ‘oku nau ‘i ai. ‘Oku talamai ‘e he Tohi ko ‘eni ‘a Sione, “ke ‘oua te mou ofo ‘i he fehi’a ‘a mamani kiate kimoutolu.” Ko hono ‘uhinga he ‘oku kehe ‘a e to’onga mo e ‘ulungaanga faka’otua. Kapau leva ‘oku ‘i ai ha taha ‘oku ne fakafua mai ‘i he ‘ene mo’ui ‘a e ngaahi to’onga mo e ngaahi ‘ulungaanga faka-Kalaisi, ko e tokotaha ko ia...

Read More