Author: Kalafi Moala

TBC ko e fili ‘o e Pule’angá: ‘Akilisi Pohiva

KUO hoko ‘a e kē he vaha’a ‘o e Palemia, ‘Akilisi Pohiva, mo e kautaha mitia ‘a e Pule’angá, Tonga Broadcasting Commission (TBC) ke fakalalahi, pea kuo tukuatu mei he Palemia ha fakamanamana mo ha fokotu’u ke tamate’i pe fakatau atu ‘a e TBC, pe ko hano fakalele fakataautaha. ‘Oku ‘ikai foki ko ha me’a fo’ou ‘eni, kae talu ‘a e hoko ‘a ‘Akilisi Pohiva ki he lakanga Palemia mo e toe fakalalahiange ‘a e tu’u fehangahangai ko ‘ení. Kimu’a pea hoko mai ‘a e Pule’anga ‘o ‘Akilisi, na’a ne tui ko e TBC ‘oku ne hakeaki’i ma’u pē ‘a e tafa’aki ‘a e Pule’angá, ‘o tatau aipē pe ko e hā. Na’a ne fa’a fakaanga’i ‘a e founga ngāue ‘a e kau faiongoongo ‘a e TBC, pea na’a ne tui na’e ‘ikai ke loto lelei ‘a e kau ngāue ‘a e TBC ki he’ene founga ngāue ke fai ha liliu ki he fa’unga pule ‘o e fonuá. Pea na’a ne tui na’e ‘ikai ke fa’a lipooti ‘e he TBC ‘a ‘ene ngaahi fakaanga ki he ngaahi Pule’anga kimu’á. Kā, ‘i he’ene hoko ko e Palemia ‘o Tongá, na’a ne pehē ‘e poupoua ‘e he TBC ‘a hono Pule’angá, pea he ‘ikai ke fai hano fakaanga’i hono Pule’angá ta’etoe ‘omai ‘i he TBC ha ngaahi lipooti lelei fekau’aki mo hono Pule’angá. Na’e ‘ikai ke toe lava ‘a e Palemiá ke...

Read More

Kau Tonga fonua Pasifiki ‘e 7 poupou ki West Papua

KO E fonua Pasifiki ‘e 7 kuo nau tukuatu ‘enau poupou ki West Papua, pea kuo nau valoki’i fefeka ‘a ‘Initonisia ki he hono maumau’i lahi ‘a e totonu ‘a e tangatá ‘i West Papua. ‘Oku kau heni ‘a e tukuaki’i ki he fakapō mo e tā fakamamahi ‘o e kakai ‘o West Papua, kae tautefito kiate kinautolu ‘oku nau fai ha feinga kenau hoko ko ha fonua tau’atāina mei ‘Initonisia. Ko e fakaanga’i ko ‘eni ‘o ‘Initonisia na’e fakahoko ‘e he ngaahi fonua ko ‘ení ‘i he Fakataha’anga ‘a e Ngaahi Pule’anga Fakatahataha (UN). Ko e lea fakamuimuitahá na’e fai ia ‘e he Minisitā Lao mo e Langa Fakalakalaka ‘o Vanuatu, Ronald K Warsal. Na’a ne lea ‘o fakafofonga’i ‘a e ngaahi fonua Pasifiki ko ‘eni ‘e 7, ‘a ia kuo nau ‘osi fakahoko ‘enau takitaha lea he UN fekau’aki mo West Papua. Na’e kau foki ‘a e lea ‘a e Palemia ‘o Tonga, ‘Akilisi Pohiva, ki he UN, ‘i he’ene fakaanga’i lahi ‘a ‘Initonisia, pea poupou ki he tau’atāina ‘a West Papua. Ko e ngaahi fonua ‘e 7 ko ‘ení ko Palau, ‘Otu Motu Masolo, Nauru, Solomone, Tonga, Tuvalu, mo Vanuatu. ‘I he lea ‘a Warsal, na’a ne lave ai ki he houtamaki fakafonua ‘a ‘Initonisia, ‘o kau ai ‘a hono fakapoongi ‘o e kau fakafepakí, ngaahi faka’ilo, tā mo e fakamamahi, kau ai e fana tavale...

Read More

Ma’u pepe kei mo’ui he ve’ehala

Na’e ma’u ha pepe fefine kei mo’ui he pongipongi Tokonaki ‘o e uike kuo’osi ‘i he taha ‘o e ngaahi ve’ehala ‘i Halaleva ko e toki fa’ele’i. Ko e pepe ko ‘eni na’e ma’u ia ‘e ha ongo taupo’ou ‘i he Siasi Katolika Loma ‘oku nofo he ‘api taupo’ou ‘a e Siasi ‘i Halaleva pe. Pehe ‘i he fakamatala ‘a e taha ‘o e ongo taupo’ou ko ‘eni, na’a na fou mai he ki’i fo’i hala ko ‘eni na’e ‘ikai ke angamaheni ‘a ‘ena ngaue’aki. ‘I he’ene pehe, na’a na lele mai ‘o mama’o si’i pe mei he ‘api Taupo’ou ‘o fe’unga tonu moha ki’i fo’i hake he fo’i hala ‘oku ‘i ai ‘a e tu’unga veve ‘oku kei kohukohu he tafa’aki. ‘I he’ene fakaofi atu na’a na fakatokanga’i atu ai ha ki’i milemila ‘oku pani toto hufanga he fakatapu ‘oku ngaungaue mai ‘a e me’a ‘i loto. Na’a na fu’u mo’utafu’ua ‘aupito hoko mo ‘ena tu’u ke vakai ki he me’a ‘oku na sio ki ai. ‘I he’ene to’o hake ‘a e ki’i milemila ko ‘eni ‘o ‘ilo ko e ki’i pepe ‘oku kei mo’ui pea ‘oku mahino mai ko e toki fa’ele’i pe. Na’a na lele leva ai ki he ‘api ‘o e fefine pe ‘i he Siaisi Katolika ko Ane ‘oku kaungame’a pe mo e ongo taupo’ou. ‘I he’ene a’u atu na’e hanga ai ‘e Ane...

Read More

Tohotoho’i fa’e feitama kae sio pe fanau

Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Cato ‘a Paneti Sa ta’u 17 he Fakamaau’anga Lahi he pongipongi Pulelulu ‘o e uike kuo’osi hili ia ‘ene halaia ki he hia ko e tohotoho. Ko e tautea ‘eni ‘o Sa ki he hia ‘oku tukuaki’i ‘e he Kalauni na’a ne fakahoko he ‘aho 25 ‘o Sepitema ‘o e ta’u kuo’osi. Pehe ‘i he fakamatala ‘a e Talatalaaki ma’ae Kalauni, Tevita ‘Aho, fekau’aki mo e ngaahi fakamatala lekooti faka’eke’eke ‘a e Mamahi, ko e me’a ‘eni na’e fakahoko ia ‘e he Faka’iloa he taimi hengihengi fakafuofua ki he taimi 2 ki he 3 pongipongi nai. Na’e hoko atu ‘a ‘ene fakamatala ‘o pehe, na’e lolotonga mohe ‘a e Mamahi ‘i lotofale he taimi ko ‘eni kae mohe ‘ene ongo ki’i tamaiki ‘i loki. Lolotonga ia na’a ne ongo’i hange ‘oku ‘i ai ha taha ‘oku lue holo he tu’afale, pea na’a ne tu’u leva ai ‘o ‘alu ‘o mohe mo ‘ene ongo ki’i tamaikí ‘i loki. Na’e pehe ‘e he Mamahí, na’e ‘ikai fuoloa si’i mei ai kuo kamata ma’u ‘ene mohe mo ‘ene ongo’i ‘oku ‘i ai ‘a e tokotaha hange ‘oku ne toho ia ki lalo mei he mohenga. Na’a ne ofo hake ai ‘oku tu’u ‘a e Faka’iloa he tafa’aki mo e hele kuo ne ‘osi telefua. Lolotonga ‘eni ‘oku kei feitama ‘a e Mamahi ‘o fekau ‘e he Faka’iloa...

Read More