Author: Tevita Fa’uhiva

Ma’u pēpē kei mo’ui he ve’ehalá

  Na’e ma’u ha pepe fefine kei mo’ui he pongipongi Tokonaki ‘o e uike kuo’osi ‘i he taha ‘o e ngaahi ve’ehala ‘i Halaleva ko e toki fa’ele’i. Ko e pepe ko ‘eni na’e ma’u ia ‘e ha ongo taupo’ou ‘i he Siasi Katolika Loma ‘oku nofo he ‘api taupo’ou ‘a e Siasi ‘i Halaleva pe. Pehe ‘i he fakamatala ‘a e taha ‘o e ongo taupo’ou ko ‘eni, na’a na fou mai he ki’i fo’i hala ko ‘eni na’e ‘ikai ke angamaheni ‘a ‘ena ngaue’aki. ‘I he’ene pehe, na’a na lele mai ‘o mama’o si’i pe mei he ‘api Taupo’ou ‘o fe’unga tonu moha ki’i fo’i hake he fo’i hala ‘oku ‘i ai ‘a e tu’unga veve ‘oku kei kohukohu he tafa’aki. ‘I he’ene fakaofi atu na’a na fakatokanga’i atu ai ha ki’i milemila ‘oku pani toto hufanga he fakatapu ‘oku ngaungaue mai ‘a e me’a ‘i loto. Na’a na fu’u mo’utafu’ua ‘aupito hoko mo ‘ena tu’u ke vakai ki he me’a ‘oku na sio ki ai. ‘I he’ene to’o hake ‘a e ki’i milemila ko ‘eni ‘o ‘ilo ko e ki’i pepe ‘oku kei mo’ui pea ‘oku mahino mai ko e toki fa’ele’i pe. Na’a na lele leva ai ki he ‘api ‘o e fefine pe ‘i he Siaisi Katolika ko Ane ‘oku kaungame’a pe mo e ongo taupo’ou. ‘I he’ene a’u atu na’e hanga ai ‘e...

Read More

Tohotoho’i fa’e feitama kae sio pe fanau

Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Cato ‘a Paneti Sa ta’u 17 he Fakamaau’anga Lahi he pongipongi Pulelulu ‘o e uike kuo’osi hili ia ‘ene halaia ki he hia ko e tohotoho. Ko e tautea ‘eni ‘o Sa ki he hia ‘oku tukuaki’i ‘e he Kalauni na’a ne fakahoko he ‘aho 25 ‘o Sepitema ‘o e ta’u kuo’osi. Pehe ‘i he fakamatala ‘a e Talatalaaki ma’ae Kalauni, Tevita ‘Aho, fekau’aki mo e ngaahi fakamatala lekooti faka’eke’eke ‘a e Mamahi, ko e me’a ‘eni na’e fakahoko ia ‘e he Faka’iloa he taimi hengihengi fakafuofua ki he taimi 2 ki he 3 pongipongi nai. Na’e hoko atu ‘a ‘ene fakamatala ‘o pehe, na’e lolotonga mohe ‘a e Mamahi ‘i lotofale he taimi ko ‘eni kae mohe ‘ene ongo ki’i tamaiki ‘i loki. Lolotonga ia na’a ne ongo’i hange ‘oku ‘i ai ha taha ‘oku lue holo he tu’afale, pea na’a ne tu’u leva ai ‘o ‘alu ‘o mohe mo ‘ene ongo ki’i tamaikí ‘i loki. Na’e pehe ‘e he Mamahí, na’e ‘ikai fuoloa si’i mei ai kuo kamata ma’u ‘ene mohe mo ‘ene ongo’i ‘oku ‘i ai ‘a e tokotaha hange ‘oku ne toho ia ki lalo mei he mohenga. Na’a ne ofo hake ai ‘oku tu’u ‘a e Faka’iloa he tafa’aki mo e hele kuo ne ‘osi telefua. Lolotonga ‘eni ‘oku kei feitama ‘a e Mamahi ‘o fekau ‘e he Faka’iloa...

Read More

Ngaue popula mahina 18 Kusitofa Tonga

Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Charles Cato ‘a e matapule ta’u 43 mei Fasi ko Gustav Tonga he Fakamaau’anga Lahi ‘i Nuku’alofa he ho’ata Falaite 22 ‘o e uike kuo’osi. Ko e tautea ‘eni ‘o Tonga hili ia ‘ene tali halaia ki hono ngaahi tukuaki’i talu mei he ta’u 2009 ‘o felave’i mo e hia ko e kaiha’a. Pehe ‘e he Talatalaaki ma’ae Kalauni, Tevita ‘Aho, ko e hia ‘eni na’e fakahoko ‘e he Faka’iloa lolotonga ia ‘ene ngaue he taha ‘o e ngaahi pisinisi na’e fakalele he Senita Kinikinilau ‘i Ma’ufanga ko e Superwash. Na’e hoko atu ai ‘a ‘ene fakamatala ‘o pehe ko e pisinisi ko ‘eni ko e pisinisi ia ‘a e uaifi ‘a e Faka’iloa pea mo hono famili ‘a ia na’e pule ai ‘a ‘ene tamai ‘i he fono. Pehe na’e fe’unga ‘a e pa’anga na’e kaiha’asi ‘e he Faka’iloa mo e pa’anga fakakatoa ‘e TOP$335,000. Pea mei ai na’e totongi fakafoki ‘e he Faka’iloa ‘a e konga ‘o e pa’anga ko ‘eni ‘a ia na’e fe’unga mo e pa’anga ‘e TOP$30,000. Na’e hoko atu ai ‘a e fakamatala ‘a e Talatalaaki ‘o pehe na’e ‘ikai ke ngata pe ‘i hono ‘oange ‘e he Pule ‘o e pisinisi ‘a e ngaue ma’ae Faka’iloa ka na’e toe ‘oange foki mo e me’alele ma’ana kene ngaue’aki. Pehe ko e pa’anga ko ‘eni na’e kaiha’asi ‘e he...

Read More

Valoki Palēmia Samoa ki he Pule’anga Tongá

“Ko e hā nai ‘uhinga lelei mo totonu ‘ikai tali e tokoni helikopetá?” Na’e pehē ‘e he Palēmia ‘o Ha’amoá, Hon. Tuilaepa Sailele Malielegaoi ‘oku fu’u mātu’aki ta’e’uhinga mo laulaunoa ki ha fa’ahinga pule’anga kene fakasītu’a’i ha fa’ahinga tokoni ke langa hake ‘aki e fonuá. Ko e me’a ‘eni ‘a Tuilaepa hili ia ‘a ‘ene tali fiefia ‘a e tokoni helikopeta ‘a e tangata pailate mo pisinisi ‘Aositelēlia ko Rodger McCutcheon, ‘a ia na’e ‘ikai ke tali ‘e Tongá ní. Na’e ha’u ‘a e tangata ko ‘eni ki Tonga ni ke ‘oatu ‘ene sevesi ma’ae fonua, pea ke foaki...

Read More

Tukuaki’i Semisi Sika mo Stan Moheloa, mole 6 mano tupu ‘a e Liikí

  Kuo a’u ki he Fakamaau’anga Lahi ‘o kamata he Mōnite ‘o e uike ní ‘a e hopo ‘i he vaha’a ‘o Nusi Taumoepeau, Tavake Fangupō, Tāufa Fukofuka pea mo Sēmisi Sika, Stan Moheloa pea mo e Sōsaieti ‘Akapulu Liiki Fakafonua ‘a Tongá. Ko e hopo foki ‘eni ‘i hono tukuaki’i ‘e Taumoepeau, Fangupō mo Fukofuka ‘a Sika, Moheloa pea mo e Kautaha Sōsaieti ‘Akapulu Liiki Fakafonua ‘a Tongá, ki he mole ‘a e pa’anga ‘a e Liikí pea mo hono fakamoleki ‘a e pa’angá ta’e‘ilo ki ai ‘a e toenga ‘o e Poaté. Kaekehe, na’e fakafofonga’i fakalao ‘e...

Read More
  • 1
  • 2