Ke teke mo poupou’i e talēniti ‘akapulú

Ke teke mo poupou’i e talēniti ‘akapulú

TAIMI ‘O TONGA: Mælœ e ngæue lahi pea mælœ mu’a hono poupou’i e tal˚niti ‘akapulu ‘etau fænau mei Ha’asini/Hamulá. Ki’i tuku’i mai ang˚ ha fakamatala fekau’aki mo e kamata’anga ‘o e Kalapu ‘Akapulu ‘a Ha’asini/Hamulá CLEMENT: Mælœ ‘aupito, pea ‘oku ou manatu’i lelei...