Kuo mei ‘osi ‘a e ngaue ki he mala’evakapuna Fua’amotu, pea ‘e lava leva ke tu’uta mai ki Tonga ni ‘a e ngaahi vakapuna lalahi.

 

Na’e pehe ‘e he Pule (CEO) ki he kautaha Tonga Airports Ltd, Viliami Ma’ake, ko e fakalelei’i ko ia ‘o e to’anga vakapuna ‘i Fua’amotu, ‘oku lava ai ke to mai ‘a e kalasi vakapuna Boeing 777.

 

Ko e taimi ni ko e kalasi vakapuna lahitaha ‘oku lava ke to mai ki Fua’amotu, ko e Boeing 767.

 

Kae kapau ‘e lava ‘o to mai ‘a e Boeing 777, ko e faingofua ange ia ‘a e alea ki ha fakahoko e puna hangatonu mai mei he ngaahi fonua hange ko Siaina mo Kolea Tonga.

 

Ko e ngaahi fonua foki ‘eni ‘oku faka’amu ‘a Tonga ke ha’u lahi mei ai ‘a e kau folau ‘eve’eva. Pea ‘oku ‘osi ‘i ai e puna hangatonu mai mei he ngaahi fonua ko ‘eni ki Fisi.

 

Ko e ngaahi vakapuna ‘oku to hangatonu mai mei muli ki Tonga ko e Fiji Airways mei Fisi, ‘Ea Nu’usila mei Nu’usila, pea Virgin mei ‘Aositelelia. Kapau ‘oku te folau mai mei ha toe fonua kehe, kuopau ke te fou mai he taha e ngaahi fonua ko ‘eni ke a’u mai ki Tonga.

 

Na’e ‘ikai ke ngata pe he fakalelei’i ‘a e to’anga vakapuna, ka na’e toe fai foki e ngaue ki he teminolo mo e sevesi sekiuliti ‘a e mala’evakapuna.

 

Fakatatau ki he fakamatala ‘a Viliami, na’e fai foki mo ha ngaahi fakalelei ki he mala’evakapuna Lupepau’u ‘i Vava’u. Na’e fakalelei’i ‘a e to’anga, pea toe fakaloloa foki. Ko ‘ene tu’u ko ia, ‘e lava leva ke to ki ai ‘a e MA60 pea tafoki vave.

 

Ko e vakapuna lahitaha ‘oku ala to ‘i he mala’evakapuna Lupepau’u ko e New Zealand Air Force Hercules.

 

Ko e fakalelei na’e fai ki Fua’amotu mo Lupepau’u na’e fakapa’anga ‘aki ia ha me’a’ofa mei he Pangike ‘a Mamani, ‘a ia ko e pa’anga ‘Amelika ‘e $28 miliona.

 

‘E kamata foki ‘a e tu’uta mai ki he mala’e Lupepau’u ‘a e puna hangatonu ‘a e Fiji Airways ‘i ‘Epeleli. Pea ko e kamata ‘eni ‘a e fepuna’aki fakavaha’apule’anga he vaha’a ‘o Vava’u mo Fisi, pea mei ai ki mamani.

(20)

Facebook Comments