KUO tukumai ha fakatokanga mei he kautaha fakapa’anga IMF ki Tonga ni fekau’aki mo ‘ene tu’unga fakapa’angá.

‘Oku pehē ‘e he lipooti mei he IMF – 2016 Article IV – ko e tu’unga faka’ekonomika ‘o Tonga ni, ‘oku fakavaivai’i ia ‘i he lele nounou koe’uhí ko e toe lahiange ‘a e fakamole vahenga e kau ngāue fakapule’anga, pehē mo e huluange ‘o e fakamole, pea toe pehē foki mo e ngaahi fakamole ki he teuteu ko ia ki he Sipoti Pacifiki ‘o e 2019.

‘Oku pehē ‘e he lipooti mei he IMF, ko e ngaahi fekitoa ‘eni te ne fakavaivai’i ‘a e tu’unga fakapa’anga ‘o e fonua, neongo ‘oku lele lelei ‘a e tānaki pa’anga hūmai.

Ko e fakamatala foki mei he Potungāue Tanaki Pa’anga, ‘oku hulu ‘a e pa’anga hūmai ‘i he me’a ne nau ‘amanaki ki ai. Kae lolotonga ‘a e hulu ko ‘eni, mo e mālohi ‘a e tanaki pa’anga mei he Potungāue ‘i he lele loloa, ‘oku ‘i ai ‘a e hoha’a ki he lahi e fakamole ‘a e Pule’anga pea ‘e ala uesia ai ‘a e tu’unga fakapa’anga ‘i he lele nounou.

Ko e lipooti mei he IMF na’e tukuatu ia hili ha ‘a’ahi mai ki Tonga ni ha misiona ‘a ia na’e taki ‘e he fefine ko Ms. Elena Loukoianova. Na’e ‘a’ahi mai e timi ko ‘eni ki Nuku’alofa mei Fepueli 29 ki Ma’asi 11, pea fai ‘enau tanaki fakamatala mo e fetalanoa’aki mo e Pule’angá.

Na’e toe fakatokanga foki ‘a e IMF ki he Pule’anga Tongá ‘e ala hoko ha holo ‘i he tokoni mei muli, pehē ki he pa’anga hūmai mei he ngaahi famili Tonga ‘i muli, kae’uma’ā ‘a e pa’anga hūmai mei he takimamata, tautefito ki ‘Aositelelia mo Nu’usila, koe’uhí pe ko e ki’i holo he tupu ‘o e ‘ekonomika ‘a e ongo fonua ni, ‘i hono fakatatau mo e me’a ne fai ki ai ‘a e ‘amanakí.

Kā, ‘e lava pe foki ke ‘i ai ha ki’i tupu pe ‘i he tu’unga fakapa’anga he lele nounou kapau ‘e “tupu lelei aipe tānaki pa’anga hūmai, pea tokanga ki he fakamole, pea ko e fakamole ki he Sipoti ‘o e 2019 ke lava ke pule’i lelei.”

‘Oku ‘i ai foki ‘a e faka’ilonga lelei ki he tu’unga faka’ekonomika ‘o Tonga ‘i he hulu ‘a e pa’anga mohe ‘a e fonua, tupu ‘eni mei he holo ‘a e totongi lolo, kae tupu hake ‘a e pa’anga hūmai mei he ngaahi famili Tonga ‘i mulí.

“Ko e lahi koia ‘o e fakatupu koloa fakalotofonua (GDP) ‘oku fakafuofua ia ‘e tupu’aki ‘a e peseti ‘e 3.1% ‘i he 2015-16, koe’uhí ko e lelei e me’a ‘oku hoko he Ngoue kae’uma’ā ‘a e Sekitoa Langá, pea toe lahiange foki ‘a e fakatau fakafo’ituitui mo e ngaue’aki e koloá.”

Kaekehe, neongo ‘a e ngaahi faka’ilonga lelei fekau’aki mo e tupu faka’ekonomika ‘a Tonga ni, ‘oku kei fakatokanga mai pe ‘a e IMF ki he ala hoko ha holo pe ko ha fakavaivai, tupu pe mei he fiema’u ke pule’i lelei e fakamole, pea ke toe fakahoko e ngaahi liliu ki he ngāue fakapule’anga, pea ke fai ha kumi pa’anga ke fakapa’anga’aki ‘a e Sipoti Pasifiki ‘o e 2019.

Na’e toe pehē foki ‘e he lipooti mei he IMF, ko e hokohoko atu e ngaue ki hono fakalakalaka ‘a e ngāue ki he tukuhau mo e kasitomu, te ne fakaivi’i ai e pule’i mo hono fakalele ‘a e tafa’aki ki he pa’anga fakapule’anga, pea ‘e tauhi malu ai e tu’unga fakapa’angá.

Ko e fale’i na’e tukuatu ki he Pangiké Pulé mei he misiona ‘a e IMF, ke tauhi mo pule’i lelei ‘a e ngaahi naunau ko ia ke ‘oua na’a hoko ha tupu ta’emapule’i ‘a e totongi mo’uá.

Ki he Pule’angá na’e ‘oatu ai mo e na’ina’i ‘a e IMF ke fai ha tokanga ki he ngaahi me’a ‘e ala hoko koe’uhí ko e feliliuaki ‘o e ‘ea mo hono ngaahi nunu’á.

(28)

Facebook Comments