Kuo fakatau’ataina’i ‘e Fakamaau Lahi Charles Cato ‘a Sione Siliva Pohiva Tatakamotonga he Fakamaau’anga Lahi he Falaite kuo’osi hili ia hono tukuaki’i ki hono pa’usi’i fakalielia ha ki’i ta’ahine si’i hifo hono ta’u motu’a he ta’u 15.

Ko e fakatau’ataina’i ‘eni ‘o e Faka’iloa ki he ngaahi tukuaki’i ‘oku pehe na’a ne fakahoko he ‘aho 17 ‘o Me ‘o e ta’u kuo’osi ‘i Lapaha.

Pehe ‘i he fakamatala ‘a e Talatalaaki ma’ae Kalauni, ‘Elisapeti Langi, ko e Faka’iloa na’e kei ta’u 18 ia lolotonga hono fakahoko ‘o e hia ‘oku tukuaki’i ia kiai kae kei ta’u 14 pe ‘a e Mamahi. Na’e hoko atu ‘ene fakamatala ‘o pehe, ko e kamata e fetaulaki ‘a e Mamahi mo e Faka’iloa ‘i ha fea na’e fakahoko he ‘api e Fa’etangata ‘a e Mamahi ‘i Lapaha pe. ‘I he’ene pehe, na’e ma’u heni ‘e he Faka’iloa e fika telefoni to’oto’o e Fa’e ‘a e Mamahi hili ia hono ‘oange pe ‘e he Mamahi kiate ia.

Pehe ‘i he fakamatala ‘a e fakafofonga lao ‘a e Faka’iloa, Laki Niu, ko e toki fuofua fetaulaki pe ‘eni ‘a e Mamahi mo e Faka’iloa. Ko e taha foki ‘o ‘ena ngaahi taukapo ko e pehe ‘e he Faka’iloa ‘i he taimi na’e fakahoko ai ‘a e hia ko ‘eni ‘oku ‘ikai ke ta’u 14 e Mamahi pea na’e hala pe kene ‘ilo ‘eia hono ta’u motu’a.

Kaekehe, ‘i he po’uli hifo pe ‘o e ‘aho tatau, na’e fetu’utaki ai ‘a e Mamahi mo e Faka’iloa kena fetaulaki. Na’e lava atu leva ‘a e Faka’iloa ki he ‘api koia ‘o e Mamahi ‘o na fetaulaki. Hili ia na’a kamata ke fakahoko ai ‘a e ngaahi to’onga fakalielia kehekehe ‘o kau ai ‘a ‘ena mohe fakalielia ‘a ia ‘oku tu’unga ai hono faka’ilo ‘o e Faka’iloa. ‘I he’ene pehe, na’e hili pe ‘a e mahina ‘e 6 mei ai na’e ‘ilo ‘e he Famili ‘o e Mamahi ‘oku feitama e Mamahi pea nau toki fakahoko leva e launga ki he kau Polisi.

Makehe ange mei ai, ko e pepe koia na’e feitama’i ‘e he Mamahi na’e malolo peia hili hono fa’ele’i.

Hili ia na’e hoko atu ai ki ha fakamalanga ‘a Fakamaau Lahi Cato ‘o ne pehe, ‘oku ‘ikai ke faingata’a ia kiate ia kene solova e keisi ko ‘eni. Na’e ‘ave ai ‘ene fakatata ki he keisi atu pe kimu’a na’a ne hopo’i ko e tokotaha ko Vakaloa na’a ne pa’usi’i fakalielia e ki’i ta’ahine te’eki ke ta’u 15. Ko e taimi ia koia na’e ta’u 28 ai ‘a Vakaloa ia. ‘I hono fakahoa mai koia kia Tatakamotonga, ko Vakaloa na’e ‘osi ‘i he ta’u motu’a ‘oku totonu ke fakakaukau fakapotopoto ‘o ‘ikai ke hange ko Tatakamotonga ke kei vale hono ‘atamai mo ‘ikai ke fakapotopoto fe’unga. ‘Ikai koia pe, ka ko e tu’unga koia na’e ‘i ai ‘a e Faka’iloa mo e Mamahi, ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha vaha’a taimi ai ‘e ala hu tonu ai hano ‘eke ‘e he Faka’iloa ki he Mamahi ‘a hono ta’u motu’a.

Na’e toe fakamalanga ‘a Cato ‘o pehe, ‘oku ha na’e ngali faingofua ‘a e fetu’utaki ‘a e Mamahi mo e Faka’iloa ‘o makatu’unga pe ia he loto pe kiai ‘a e Mamahi. ‘Ikai koia pe ka ‘oku ‘osi ha mahino mai pe na’e fu’u fiema’u pe ia ‘e he Mamahi kene mohe fakalielia mo e Faka’iloa ‘o tatau pe mo e fu’u fiema’u ‘e he Faka’iloa ‘a e me’a tatau neongo ‘oku ki’i ha ngali kehe ‘i he fakamatala fakamo’oni ‘a e Mamahi he hopo ni.

Na’e kau atu ‘i he fakamo’oni fakahaha ‘a e fa’ahi taukapo ‘a e la’ita ‘o e Mamahi he ‘aho na’e fakahoko ai ‘a e fea ‘i he ‘api ‘o ‘ene fa’etangata.

Ko e la’ita koia na’e fakamalanga ai ‘a Fakamaau Lahi Cato ‘o pehe, ‘oku ha ngali fu’u lahi ‘aupito mai ‘a e Mamahi ia ‘i he la’ita fakatatau ki hono ta’u motu’a ‘a ia ‘oku tatau pe mo e ma’u koia ‘a e Faka’iloa ‘o pehe na’e ‘ikai kene ‘ilo ‘oku kei ‘i he ako ‘a e Mamahi.

Hili pe ‘a e ngaahi fakamalanga ko ia na’e hoko atu ai ki he pehe ‘e Fakamaau Lahi Cato ‘i he’ene fakamalanga fakama’opo’opo ke fakatau’ataina’i ‘a e Faka’iloa mei hono ngaahi tukuaki’i pehe ki hono ngaahi faka’ilo. Ko e tu’utu’uni ‘eni ‘a Cato makatu’unga pe he ngaahi fakamo’oni na’e fakahu ange ki he Fakamaau’anga ‘a ia ‘oku kau heni ‘a e ‘ikai ke ‘ilo ‘e he Faka’iloa ‘a e tu’unga ta’u motu’a na’e mahalo’i ‘e he Faka’iloa ‘oku ‘i ai ‘a e Mamahi pea mo e ngaahi makatu’unga kehe pe.

‘I he lolotonga ni ‘oku ‘osi fakatau’ataina’i ‘a e Faka’iloa mei hono ngaahi tukuaki’i mo hono ngaahi faka’ilo pea ‘oku ‘ikai mo ha ngaahi totongi kehe ‘e ‘eke ‘i he hopo ni.

(52)

Facebook Comments