”…fakafoki kotoa ngaahi koloa ‘i Ha’ateiho ki he Tokaikolo…”

 

Kuo tu’utu’uni e Fakamaau’anga Tangi ke ‘oua ‘e tali ‘a e tangi na’e fakahoko ‘e he Feohi’anga Mo’ui Fo’ou ‘ia Kalaisi he Falaite kuo’osi he Fakamaau’anga Tangi ‘i Nuku’alofa.

Ko e tangi ‘eni ‘a e Mo’ui Fo’ou makatu’unga he tu’utu’uni na’e fakahoko ‘e he ‘Eiki Fakamaau Lahi, Owen Geoffrey Paulsen he Fakamaau’anga Lahi he ‘i Novema ‘o e ta’u kuo’osi.

Na’e kau atu ki he kau Fakamaau he Fakamaau’anga Tangi ‘a Fakamaau Lahi Michael Moore, Fakamaau Lahi Peter Blanchard pea mo Fakamaau Lahi Rodney Hansen. Na’a nau loto taha ai ke ‘oua ‘e tali ‘a e tangi ‘a e Mo’ui Fo’ou ‘a ia na’e fakahu ange ‘e he’enau fakafofonga Lao. ‘I he’ene pehe ‘oku kei tu’uma’u pe ‘a e tu’utu’uni na’e fakahoko ‘e Fakamaau Lahi Paulsen ‘a ia na’e kau ai ‘a e fiema’u ke mavahe ‘a e Mo’ui Fo’ou mei he ‘Api Siasi ‘a e Siasi Tokaikolo ‘i Ha’ateiho.

Ko e hopo foki ko ‘eni ‘i hono faka’ilo ‘e he Siasi Tokaikolo ‘ia Kalaisi ‘a e Feohi’anga Mo’ui Fo’ou ‘ia Kalaisi ‘o ‘eke ‘enau totonu fakalao, Laki Niu ki he ‘Api ‘oku tu’u ai e falelotu ‘a e Siasi ‘i Ha’ateiho. Ko e ‘api ko ‘eni ‘oku tu’u ai mo e ako’anga Tokamu’a ‘a e Siasi Tokaikolo pehe ki he Falenofo’anga Faifekau na’e ‘osi langa ‘o maau mo hono fakanaunau.

Ko e Mo’ui Fo’ou foki ko e konga peia ‘o e Siasi Tokaikolo na’a nau mavahe ‘o fokotu’u ‘a e Siasi ko ‘eni ‘o taki ‘e he Sekelitali Lahi Malolo ‘a e Tokaikolo ko Sione Havili Maile he ta’u 2013. Ko e tupu ‘eni mei he ngaahi feta’emahino’aki pe ‘i he vaha’a ‘o e Palesiteni ‘o e Siasi Tokaikolo, Toketa Liufau Saulala pea mo e Taki ‘o e Mo’ui Fo’ou ko Faifekau Sione Havili Maile. ‘I he’ene pehe na’e mavahe ai ‘a e Mo’ui Fo’ou ‘o kamata hono langalanga hake honau Siasi he ‘Api Siasi koia ‘o e Tokaikolo ‘i Ha’ateiho ‘a ia ‘oku makatu’unga ai ‘a e hopo ko ‘eni.

‘I he ngaahi makatu’unga ‘o e tangi ‘a e Mo’ui Fo’ou ‘i hono fakahu atu ki he Fakamaau’anga Tangi na’e kau ai ‘a e pehe na’e ‘osi foaki ange ‘a e konga ‘api ko ‘eni ‘e Toketa Saulala kia Faifekau Sione Havili Maile mo e Feohi’anga Mo’ui Fo’ou. Ko e makatu’unga ko ‘eni na’e ‘ikai ke ‘i ai ha fakamo’oni ‘e fakahu atu ‘aki moia ki he Fakamaau’anga Tangi ‘o makatu’unga ai ‘a e ‘ikai ke tali.

Na’e fakaha aipe ‘e he taha ‘o e kau Fakamaau he Fakamaau’anga Tangi ‘o pehe ko e ngata aipe ‘eni ‘o e ngaahi fakatonutonu fakalao he vaha’a ongo Siasi ko ‘eni he konga ‘api ko ‘eni. ‘Ikai koia pe ka ‘oku ‘osi fakamahino mai heni ko e ngaahi totonu fakalao kotoa pe ‘o fekau’aki mo e konga’api ko ‘eni ‘oku ‘a e Siasi Tokaikolo ia. ‘Ikai koia pe ka na’e toe fakaha ‘e he Fakamaau’anga Tangi ‘o pehe kapau na’e sinaki fakahu ange ‘e he Mo’ui Fo’ou fakataha mo ‘enau fakafofonga lao, William Clive Edwards Sr ‘a e ngaahi mo’oni’i me’a fekau’aki mo e ‘api ‘i Ha’ateiho na’e mei nounou pe ‘a e Hopo mo mahino ngofua. Ko e ‘uhinga ‘eni ki he ngaahi me’a fakapepa fakalao fekau’aki mo e ‘api ‘a ia ‘oku ha na’e ‘osi lesisita pe he hingoa ‘o e Siasi Tokaikolo ‘ia Kalaisi.

‘I he lolotonga ‘o e hopo ‘i he Fakamaau’anga Lahi kae te’eki ke a’u ki he Fakamaau’anga Tangi na’e fakamalanga ‘a Fakamaau Lahi Paulsen ‘o pehe ‘oku kau e fakamatala fakamo’oni ‘a e Palesiteni ‘o e Tokaikolo, Toketa Saulala he fakamatala mahino mo matu’aki hokohoko lelei ‘aupito ‘a ia na’e tokoni lahi moia ki he ngaahi poini ‘o ‘ene fa’ahi.

Na’e kau foki ‘i he kau Faka’iloa ‘o e hopo ko ‘eni ‘a Toketa Pohiva Tu’i’onetoa, Kava Fa’oliu pea mo Sione Havili Maile

Na’e tuku ange ai ‘e he Fakamaau’anga Lahi ‘a e ‘aho ‘e 21 ‘o kamata lau mei he ‘aho na’e tu’utu’uni’i ‘e he Fakamaau’anga Lahi ke mavahe ai ‘a e Mo’ui Fo’ou mei he konga kelekele ko ‘eni.

Kaekehe, ‘oku tataaitaha foki ke ‘i ai ha ngaahi hopo natula pehe ni he Fakamaau’anga Lahi ka ‘oku angamaheni ‘aki pe ‘a e ngaahi hopo ‘a e ngaahi Siasi ‘i Tonga ni he ngaahi me’a fakapa’anga mo e ngaahi hopo kelekele kae ‘ikai natula peheni ‘o hange ko e hopo ‘a Fotofili mo e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga he ta’u 1995.

(137)

Facebook Comments