PM, AKILISI POHIVA

‘I he lea ‘a e Palemiá, ‘Akilisi Pohiva, na’e fai ‘i hono huufi ‘o e fakataha fakata’u ua ‘a e PINA (Kautaha ‘a e kau Faiongoongo mo e Mitia ‘a e Pasifikí) ‘a ia na’e fakahoko mai ki Nuku’alofa he uike kuo ‘osí, na’a ne pehē ai: “Na’e fehu’i mai ‘e ha faiongoongo lolotonga ‘a ‘eku fakataha mo e kau faiongoongo ‘ane uhu – kuo ke motu’a, pea ke loto ngalongalo, ‘ikai kuo taimi ke ke mālōlō ā?”

   “Ko ‘eku tali ki ai ‘i he loto fakatōkilalo, ‘oku ou kole fakamolemole atu, kā kuopau ke fakakakato ‘eku visone kimu’a pea toki tukuange au ‘e he kau filí ke u foki fiemālie ki ‘api,” ko e tali ia na’e fai ‘e he Palemiá ki he fehu’i ‘a e faiongoongo ko ‘ení.

   Ko e taha pe ‘eni ‘o e ngaahi taimi kuo fai ai ha fanongo ki he lea ‘a e Palemiá ‘o fekau’aki mo e visone koaa, ko ‘ene visone ke fakakakato. Kā, ‘oku lahi ‘a e fifilí he ‘oku ‘ikai ‘ilo ‘e he kakai tokolahi ia pe ko e hā koaa ‘a e visone ko ‘eni ‘oku fa’a talaki ‘e he Palemiá? He kuo kehe ‘a e me’a ‘oku ne fa’a talakí mo e me’a koee ‘oku ne faí. Pea ‘oku fu’u matu’akí mata’ā’ā ‘ene hā mai kitu’á.

   Ko e taukapo ‘a e Palemiá, he ‘ikai ke mālōlō leva kae’oua kuo fakakakato ‘ene visone. ‘Oku mahino heni kuo ‘osi lava e konga ia ‘o ‘ene visoné, kae kei toe ‘a e ngaahi me’a ke fakakakato. Kā, ko e hā koaa ‘a ‘ene visoné? Ko e hā e me’a kuo lava, pea ko e ha e me’a ‘oku toe ke fakakakató?

   ‘I ha fehu’i ange kia Lopeti Senituli, tangata fale’i fakapolitikale mo mitia ‘a e Palemiá, pe ko e hā e ‘uhinga ne ha’u ai ke ngāue mo ha tangata kuo ne ‘osi lea’aki kimu’a ‘oku ta’efalala’anga he kuo lahi ‘ene lea loi?

   Ko e tali ‘a Lopeti Senituli ki he fehu’i ko ‘ení, ko ‘ene ha’u pe ki he ‘Ofisi Palemia ke fai e ngāue ke tokoni ki he Palemiá “ke fakakakato ‘ene visoné.” Ko e ‘uhinga foki ‘eni ki he visone ‘a e Palemiá.

   Kā, ko e hā koaa ‘a e visone ‘a e Palemiá? Ko e hā koaa ‘a e me’a ‘oku ne faka’amu ke fakahoko ki he fonuá kae toki fiemālie?

   Kapau ‘e fai hano fakamanatu ‘a e ngaahi lea ‘a e Palemiá kimu’á he ngaahi ta’u lahi pea toki hoko ko e Palemiá, pea fai foki mo hano siofi lelei ‘ene ngaahi ngāūe kae’uma’ā ‘ene ngaahi to’onga mo e ‘asenita fakapolitikalé, ‘e lava pe ke fai mei ai hano fakafuofua pe ko e hā koaa ‘a e visone ‘a e Palemiá?

Ke tau’i ‘a e faihalá

‘I he lea na’e fai ‘e he Palemiá he uike kuo ‘osí ki he fakataha ‘a e kau Fale Aleá fekau’aki mo e ngāue kākā mo e ta’efaitotonú (UNPRAC, GOPAC), na’a ne pehē ai:

    “Ko e tau’i ‘o e faihalá mo e ngāue kākā ko e taumu’a ia ‘o ‘eku mo’uí, lolotonga ‘eku ngāue fakapule’angá, ‘ekū hoko ko e memipa ‘o e Fale Aleá, pea a’u mai ki he’eku hoko ko e Palemiá,” ko e lea ia ‘a ‘Akilisi Pohivá.

    Na’a ne pehē ‘oku ne tau’i ‘a e faihalá ‘i loto he Pule’angá, pea a’u ki he kau taki ‘o e komiunití, ‘a ‘ene fakafepaki’i ‘a e faihalá.

   “Ko hoku Pule’angá, ‘oku mau poupou’i mo taukave’i ke “ta’aki kitu’a ‘a e faihalá kae tautefito mei he loto’i Pule’angá.”

   Na’e pehē ‘e ‘Akilisi ko e faihalá ‘oku ‘omai ki he Fakamaau’angá pea toe fakae’a mai ‘e he Mitiá, “kā kuo tau kuikui mo siokehe mei ai.” Kā, kuo fai hano tukuaki’i lahi ‘a e Palemiá, ko ia ‘oku ne kuikui mei he faihala ‘i hono Pule’angá, pea ‘oku ‘ikai ha taha ia ‘e toe lahiange longoa’a ki he faihalá ka ko ia.

   “Ko e me’a ‘eni ‘oku fakamu’omu’a ‘i hoku Pule’angá, ke tau’i ‘a e faihalá mo e ngāue kākā,” ko e lea ia ‘a ‘Akilisí.

   Kapau leva ko e me’a ia ‘oku fakamu’omu’a ‘e he Palemiá mo hono Pule’angá, ko e hā leva ‘oku lahi ai ‘a e faihalá ‘i hono Pule’angá, pea ne toe fakahoko pe ‘e ia ‘a e faihala ‘a ia ‘oku lolotonga fai ai ‘a e longoa’a ‘i he fonuá?

   Ko e lisi ‘o e ngaahi faihala mo e maumau’i ‘o e lao ‘e he Palemia ko ‘eni ‘oku lōloa, pea toe tānaki atu ki ai ‘a e ngaahi faihala ‘o ‘ene kau Minisitā, ‘oku kau leva e Pule’anga ko ‘ení he Pule’anga faihala lahitaha kuo nau ma’u ‘a e mafai pulé.

   Mei he ngāuehala ‘aki ‘a e mafai ke tuli mo fakanofo ta’efakalao ha kau ngāūe fakapule’angá ma’olunga; pe fai filifilimanako ‘ene ‘oange ha ngāue ki hono familí mo ‘ene ngaahi pone; pea ke ne tuli ha ongo Minisitā kae talaanga ke ‘ai ke ‘oua ‘e ‘ata kitu’a na’a hoko ai ha longoa’a. Na’a ne toe fakamanamana’i foki ha CEO ke tuli koe’uhí ko e ‘ikai ke fakamo’oni ke kaniseli ‘a e aleapau ngāue ne ma’u ‘e ha kautaha kehe, kae ‘ai ia ke ma’u ‘e he tangata ko e kaungāme’a ‘o hono foha mo hono familí.

   Ko e ngaahi ngāue, hangē ko e langa hono Paaká, na’e fai ia ‘o ‘ikai fou he founga ngāue totonu fakapa’angá, pea ne toe maumau’i ‘a e ngaahi lao ki he ‘ātakai hono fakahoko ‘a e langa ni.

   ‘Omai e kau tangata ta’etaau he tu’u ‘a e laó, pea toe ‘omai pe hono famili ke fai e ngaahi ngāue langa ‘oku ne fakahoko ta’efou he founga ngāue totonú.

   Fai e ngaahi tu’utu’uni ta’efakapotopoto kehekehe, hangē ko hono kaniseli ‘o e Sipoti Pasifiki 2019, koe’uhí pe ko ‘ene tu’u fakafili ki hono fili fakapolitikalé ‘a ia na’e taki he Komiti Fokotu’utu’u ‘o e Sipotí. ‘Oku ‘amanaki ke fai e hopo ‘i he me’a ni pea ka mo’ua ‘e lahifau ‘a hono totongí.

   Talu ‘a e kamata ‘a e Pule’anga ‘o ‘Akilisi Pohiva he 2015 ‘o a’u mai ki he ‘aho ni mo e fele ‘a e ngaahi tukuaki’i ki he faihala mo e ngāue kākā; lolotonga ko iá ‘oku ha’u ia ‘o talamai ko hono Pule’angá ‘oku fakamu’omu’a ai ‘a e tau’i ‘o e faihalá.

   Ko e uike ni ‘oku ‘amanaki ai ke tukuatu ha Tohi Tangi ke fakamo’oni ai ‘a e kakaí, ko ha ui ke fakafisi ‘a e Palemiá. ‘Oku fai foki mo ha teu’i ‘o ha faka’ilo faka-Fale Alea; pea pehē foki mo hano faka’ilo hia ki he Fakamaau’angá.

   Ko e me’a ‘eni ‘oku mahinó, ‘oku kehe ‘a e leamai ‘a e Palemiá mei he ‘ulungaanga mo e to’onga ‘oku ne fakahoko mo hono Pule’angá. Ko hono toe fakalea ‘e tahá, “‘oku kehe ‘a hono ngutu mei hono tuhú.”

   ‘Oku ne pehē ko e taha ‘o ‘ene taumu’a vivilí ko e fakahoko ‘a e pule leleí,  “’a ia ‘oku kau ai ‘a e taliui, ‘ata kitu’á, tau’i e faihalá, mo e pule ‘a e lao.”

   Lolotonga ‘a e lea pehē ni ‘a e Palemiá, ‘oku vakai atu ‘a e kakai ‘o e fonuá, ko e me’a koee ‘oku hā mai ‘oku ‘ikai ko ha pule lelei, ka ko e pule kovi, pea ‘oku kakato ai ‘a e ta’etaliui, ‘ikai ha ‘ata kitu’a, pea ‘ikai ke tau’i ‘a e faihalá kae fakahoko e ngāue kākā mo e ta’efaitotonu, pea pehē foki ki he ‘ikai ke fakahoko ‘a e pule ‘a e lao, he kuo tuku fakatafa’aki ‘a e lao ia.

   Kapau ‘oku ‘i ai ha me’a ‘oku fiema’u ke tuku ai kitu’a ‘a e Palemiá ko ‘ení, ko ‘ene maumau’i pē ‘e ia ‘a ‘ene palomesi mo e tala ‘o ‘ene taumu’a ngāué. Tala e me’a ‘e taha, kae fai e me’a kehe. Ko e taki kovitaha ‘eni kuo a’usia ‘e he fonua ko ‘ení, pea ko e kakai ko ia na’a nau fili ‘a e fakafofonga ni, pea pehē ki hono fili ia ke Palemiá, ‘oku tonu kenau mā lahi, he kuo nau fokotu’u mo foaki atu e mafai ki ha taha ‘oku kehe me’a ‘oku ne lea’aki mei he me’a ‘oku ne faí.

(211)

Facebook Comments