Ta’etali fakafisi ‘a Matení, tali fakafisi ‘a Ma’afú

Mateni, Komisiona Polisi, mo ‘Akilisi

NEONGO kuo ‘osi e uike ‘e taha ‘a e fakafisi ‘a Mateni Tapueluelu mei hono lakanga ko e Minisitā Polisi, pehē ki he lakanga ko e Minisitā Kasitomú mo e Tānaki Pa’angá, kā kuo ‘ikai foki ke tali ‘e he Palemiá, ‘Akilisi Pohiva ‘a ‘ene fakafisí. ‘Oku te’eki ai ke fai mai ha fakamatala ‘ofisialé pe ko e hā e me’a kuo hokó, tautefito ki ha fakamatala fakaikiiki mei he Minisitā, kā ko e Palemiá pē ‘eni, ‘a ia ko e tamai ia ‘i he fonó ‘a e Minisitā, kuo ne ‘osi tukuatu ‘e ia ‘a e fakamatala ‘i he mitiá fekau’aki mo e ngaahi tefito’i ‘uhinga ‘o e fakafisi ‘a e Minisitā.

‘Oku ne ‘omai ha tukuaki’i mamafa ‘oku ‘i ai ‘a e ngāue kākā mo ta’efaitotonu he Potungāue Polisí, pea ‘oku ne fakakau ki ai ‘a e kau ‘Ofisa Ma’olunga ‘o e Polisí. Ko e me’a foki ‘eni ‘oku pehē ‘e he Palemiá ‘oku mamahi ai ‘a e Minisitā, pea pehē ‘oku ‘ikai hano mafai koaa ke fai ha me’a ki ai. Pea kuo ‘ikai ke poupou’i ‘e he Kapinetí ‘a ‘ene ngaahi fokotu’u ke solova ‘a e palopalema ni.

Pea kuo ‘osi ‘alu e fakamatala ia ‘a e Minisitā ‘i he ngaahi Mitia ‘a e PTOA, hangē ko e Broadcom Letio 87.5 mo e Kanivá ‘o fakahā ai e ‘uhinga ‘o ‘ene fakafisi, pea lele ai pē foki mo e ‘ohofi ‘o e Komisiona Polisi. Kā, ‘oku ‘ikai ke fakapapau’i ‘a e tonu mo e mo’oni ‘ene fakamatala ‘oku faí.

‘Oku kei hoko atu pē ‘a e fakafisí nai, pe kuo toe foki pē ‘a e Minisitā ki hono lakangá, ‘o fakatatali mei ai? Ko e taha ‘eni e ngaahi fehu’i ‘oku te’eki fai hano fakamatala’i mai mei he Pule’angá.

Kuo toe tali lelei pe nai ‘e Mateni ‘a e ta’etali ‘e he Palemia ‘a ‘ene fakafisí? Pe kuo ne fili pea vivili pe ke fakafisi ‘aupito pe ia, pea ‘alu kitu’a mei he Kapinetí koe’uhí ko ‘ene tu’u fehangahangai mo ha kau memipa? Ko e ‘eti faiva mo e fakangalingali nai pe ‘eni, pe ‘oku ‘i ai hano kakano, pea mo ha ‘uhinga mālie mo ‘aonga ki he fonuá?

‘Oku kamata’aki pe ‘a e fehu’ia ‘o e fakamatala kuo ha’u mei he Minisitā, ‘a e mahino mai na’a ne fokotu’u ki he Kapinetí ke tuli pe fakanofo ‘a e Komisiona Polisí, kā ‘i he ngaahi ‘ohofi ‘o e Komisiona Polisí, ‘oku ‘ikai ha momo’i toka’i pe faka’apa’apa’i ‘ene totonu ke tukuange hano faingamālie ke tali mai ‘ene tafa’akí.

Kuo pa’usi’i nai ‘e he Minisitā ‘a hono mafaí, pea poupou lahi ki ai ‘a e Palemiá, ko ‘ene tamai he fonó, he ko e founga ngāue anga maheni pe ia ‘a e Pule’anga ko ‘ení ko hono fakaehaua ha taha ‘oku ‘ikai kenau tui pe tu’u tatau.  

Ko e vao fihifihi ‘oku fai ai e fonongá

Kaekehe, kuo ‘i ai e ngaahi me’a ia kuo kamata ke hā mahino mai. ‘Oku toe fihifihi ange ‘a e me’a ni ko e fehokotaki ‘a e Minisitā mo e Palemia, ko ‘ene tamai he fonó, pea kuopau pe ke na tu’u fakataha he me’a ‘oku hokó. ‘Oku ‘ikai leva ke fai ha ofo ki hono ta’etali ‘ene fakafisi. Pea ‘e pau ia ke muimui ‘a Mateni ki he me’a ‘oku loto mo faitu’utu’uni atu ki ai ‘ene tamai he fonó.

Me’a ní nai na’e ‘ikai ke na talanoa’i ‘a e me’a ni fakaetamai he fono mo e foha he fono kimu’a pea toki fai hono talaki fakapule’angá?

Ko e hā kuo tukumai pe ‘a e fakafisi mo e ‘ikai ke talí pea kamata leva ‘a e fakahā fakakemipeini ke fai hano tuku kitu’a ‘a e Komisiona Polisi, Steve Caldwell, pea toe ‘oatu mo hano ngaahi tukuaki’i?

‘Oku toe fihifihi ‘a e me’a ni he ko e ‘uluaki mali ‘o Matení, Pelenatita Fe’ao Vaisuai, ko ia ‘a e Tokoni Komisiona Polisí, pea ala hoko ko e Komisiona Le’ole’o he taimi ‘oku mama’o ai ‘a e Komisiona Polisí.

‘Oku hangē nai ‘eni ha ki’i koniseti faka-PTOA ‘a ia ‘oku ‘eti faiva mai ai ‘a e Palemia mo hono foha he fono, pea toe ‘asi mai he tafa’aki ‘e tahá, ‘a e ta’ahine faiva, ko e ‘uluaki mali hono foha he fonó ‘o ala tu’u fehangahangai mo e Minisitā?

‘I he ‘ene pehē ‘oku ‘ikai ke fai ha ofo ia kapau ko e feinga ‘a e Minisitā ke ne ma’u ‘a e mafai ke pule faka’aufuli ki he potungāue ta’etoe le’eia.

Kā, kuo tuku ‘e he Minisitā ki tu’a, pea poupou ki ai ‘a e Palemiá, ko e tefito’i palopalemá ‘oku fekau’aki mo e kei fihi ‘a hono mafai ‘i loto he Potungāue, pea ‘ikai ke ne lava ke fai ha me’a ta’etoe ‘omai ke feongoongoi pe ko e fakaongoongo ki ha taha kehe.

Lolotonga ‘a e ta’etali ‘e he Palemiá ‘a e fakafisi hono foha he fonó, kuo toe fakaongo mai kuo ne tu’utu’uni ke fakafisi ‘a Lord Ma’afu mei hono lakanga ko e Minisitā Fonuá mo e Minisitā Malu’í mo e Kautau ‘a ‘Ene ‘Afió. Pea na’e tukumai leva ha fakamatala ongoongo mei he ‘Ofisi Palemiá “kuo tali fiemālie ‘e he Palemia ‘a e fakafisi ‘a Lord Ma’afú.”

‘Ikai tali e fakafisi ‘a e Minisitā koee, ko hono foha he fonó, kae tali fiemalie ‘a e fakafisi ‘a e ‘Eiki Nopele na’a ne poupou’i ia he ta’u lahi, pea ko hono kainga pē.

‘Oku lahi ange ‘a e hoha’á ki he tu’unga ta’epau mo ta’efalala’anga ‘a e Palemiá ‘i he me’a ko ia ‘oku hoko ki he ongo Minisitā. ‘Oku hoko ‘a e tō lalo lahi ki hono Pule’angá, pea ‘oku toe ‘ilonga mai ‘i he me’a ‘oku hoko ki he fonuá, ko e anga ‘eni e taki kovi ‘oku fai ki he fonuá he taimi ni mei ha Palemiá ‘oku mahamahaki, ta’u motu’a, pea toe fakae’a mei ai ‘a e ngaahi palopalema kehekehe ‘oku ‘ikai hoa mo ha taki ‘oku lelei.

Na’e mei tonu ange ke fakafisi ‘a e Palemiá, pea ke fekau ke mavahe atu mei he hotele ‘oku ne nofo aí ki hono ‘apí. Ko e ngaahi me’a koee na’a ne palomesi kimu’a pea ne hoko ko e Pule’anga, te ne fai, kuo ‘ikai ke fai ia, kā kuo toe koviange ia he ‘aho ni – ‘a e pa’usi’i e ngaahi me’alele ‘a e Pule’angá, ‘a e faihiá, ‘a e tōlalo ange ‘a e masivá, ‘a e lahiange pau’u mo e ngāūe kākā he Pule’angá.

Kā, kuo toe mahino mai ‘a e fo’i me’a ko ‘ení. Kuo hā mai tā na’e fai ‘a e feinga, kau ai e fai e ngaahi fokotu’u, meia Mateni, poupou ki ai ‘a e Minisitā Lao, Vuna Fa’otusia, ke fai ha me’a ke to’o mai ai ‘a e mafai ‘o e Komisiona Polisi, pea ke ‘oange ki he Minisitā ‘a e mafai ko ia ‘oku ne fiema’ú.

Ko e mo’oní, neongo ‘a e ‘i ai e Lao ‘oku ne pule’i mo fakalele ‘a e Polisí, kā ‘oku kei feinga pē ‘a e kau taki ia ‘o e PTOA ke liliu e Lao ko ‘ení, pea ke fai e me’a ‘oku nau fiema’ú.

Ko Ma’afu he Kapineti na’e ‘ikai ke ne loto ki he me’a ko ia, pea ko ia ai ne pau ke fakafisi ia, he ko e founga ngāue ia ‘a e Palemia ‘oku pehē pē. Na’e fai ‘eni kia ‘Aisake Eke, Tevita Lavemaau, mo Siaosi Sovaleni. Pea ko ‘eni kuo fakahoko ia kia Lord Ma’afu.

‘E hala e tokotaha kotoa pē, kae tonu pe ia, pea ko ‘eni kuo muimui atu pe ‘a e foha he fonó he halanga kuo tofa ‘e he Palemia ‘i hono Pule’angá. Kuo ‘osi ‘a e ‘aonga ‘o Lord Ma’afú, “hū ki tu’a kau ‘omai ha taha ‘e fakaongoongo mai kiate au mo e me’a ‘oku ou fie fakahokó.” Pea ‘oku ‘ikai ha me’a ia ‘e toe fie fakahoko lahiange ‘e he Palemiá ka ko hono fālute ‘a e mafai (kau ai e mafai ‘o e Tu’í) ki hono ‘aofinimá, pea ‘oku poupou lahi ki ai ‘a hono foha he fonó.

‘Oku hanga ‘e he Lao ki he Polisí ‘o ‘omai hangatonu pea mahino ‘a e tu’utu’uni fekau’aki mo e fatongia ‘o e Minisitā, pehē ki he Komisiona Polisí. Pea ko e fokotu’u ‘o e lakanga Komisioná, ke lava ke fakahoko tau’atāina mo fakapalofesinale ‘a e ngāue ‘a e Polisi, ‘o ‘ikai ke fakamo’ulaloa ki he fakapolitikale ‘oku ‘omai ‘e ha Pule’anga. ‘Oku ‘ikai ke fakasi’ia heni ‘a e mafai ‘o e Minisitā, kā ‘oku malava ke fai e fengāue’aki ‘a e ongo lakanga ni ki he lelei fakalukufua ki he potungāue, pea ke toe malu, palofesinale, mo tau’atāina ange ai ‘a e ngāue ‘a e Polisi ki he tauhi e melinó he fonuá, ‘o ‘ikai hano kouna fakapolitikale.

Vakai ki he Lao ‘o e Polisi (Police Act 2010, Revised in 2016)

‘Oku tukuaki’i mamafa ‘e he Minisitā Polisi ‘a e Komisiona Polisi ki he ta’etokanga mo e maumau’i ‘o e founga ngāue angamaheni, fekau’aki ‘eni mo ha fakahū mai ki Tonga ni ha naunau me’atau, mo ha mahafu lahi ma’ae Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afió.

‘Oku pehē ‘e he Minisitā ko ia pē ‘oku fakamafai’i ke ne tali ke hūmai ki Tonga ni ha me’atau mo ha mahafu. Kā, ko e kole ke hūmai e me’atau he ta’u kuo ‘osí na’e ‘ikai ke ‘oange ki hono ‘ofisí, kae ‘ave ia ki he ‘ofisi ‘o e Komisiona Polisí, ‘a ia ‘oku ‘ikai hano mafai ke ne tali ke hūmai ki Tongá ha me’atau.

‘Oku tui foki ‘a e Minisitā ia ‘oku lahi fe’unga pe ‘a e me’atau mo e mahafu ‘a e Sotiá ‘i Tonga ni, pea ‘ikai fiema’u ke fai hano fakalahi. ‘Oku ne hu’uhu’u na’e fai e hū me’atau mo e mahafu ko ‘eni he taimi ‘o e veteki ‘a e Fale Aleá. Ko e Minisitā ni foki ‘oku ‘iloa he hu’uhu’u mo e fehu’ia e me’a kotoa pē, kae lahi e fa’a faka’uhinga halá.

‘Oku pehē foki ‘e he Palemiá ko e taha ‘eni e ngaahi ‘uhinga ki he fakafisi ‘a e Minisitā Polisi, pea pehē ki hono kouna ‘a Lord Ma’afu ke fakafisi, he ko ia ‘a e taki he Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afió.

Kaekehe, ‘oku pehē ‘e he Minisitā Polisi, ko ‘Unga Fa’aoa, ko e Tokoni Komisioná, na’a ne tali pea fakamo’oni he kole me’atau mo mahafu na’e ‘omai mei he Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afió ‘i he ‘aho 2 ‘Okatopa, 2017.

“Na’e ‘ikai ha mafai ‘e taha ‘o Fa’aoa ke ne tali mo fakamo’oni ki he kole me’atau mei he Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afió,” ko e fakamatala ia ‘a e Minisitā.

‘I he Lao ‘a e Polisí 2010, ‘oku ‘omai ai ‘i he Kupu 13 (b) mo e (c) ‘a e ‘uhinga ‘e ala fakahifo ai ha Komisioná, ‘a ia ‘oku pehē ‘e he Minisitā ko e kupu (b) “ko e ta’etokanga ki he fatongia” (neglect of duty), pea ko e (c) ko e ‘ikai ke angatonu (misconduct).

‘Oku pehē ‘e he ngaahi fakamatalá na’e ‘oatu ki he Kapinetí he ‘aho 26 ‘o Fepuelí ‘a e fokotu’u mei he Minisitā ke fakahifo ‘a e Komisioná, pea ‘i he ‘aho hokó pē na’a ne fakafisi ai ia mei hono lakanga Minisitā.

‘I he Lao ‘a e Polisí, ‘oku fakamahino mai ai ‘a e kehekehe ‘a e fatongia ‘o e Minisitā mo e Komisiona Polisí. ‘I he Kupu 17 ‘o e Lao ‘oku fakahā mahino ai ‘a e fakaongoongo ‘a e Minisitā ki he Kapinetí, pea ko hono fatongia ko e fakapapau’i ‘oku fakahoko lelei ‘a e Lao ki he Polisi, pehē ki hono pule’i mo fakalele lelei ‘a e potungāue.

‘Oku hoko atu ‘a e Kupu 18 ki hono ‘omai e ngaahi mafai ‘o e Minisitā ‘a ia ‘oku kau heni ‘a e ngaahi tu’utu’uni ‘oku ne ala fai ki he Komisiona Polisí ki he fakalele ‘o e potungāue, kupu 18 (b) ki hono fokotu’u e ngaahi polisi mo e ngaahi me’a ke fakamu’omu’a ki he (i) ta’ofi e faihia (ii) malu e komiuniti mo maau, (iii) mo hono fakahoko ‘o e lao. Pea ‘oku fakahā ‘e he Lao ni ‘a e pau ke fai ‘a e Komisiona Polisi ki he ngaahi tu’utu’uni tohi ‘oku ha’u mei he Minisitā, tukukehe pe ha fa’ahinga me’a ‘oku ne uesia ai ‘a e tau’atāina ‘a e Komisiona (Kupu 20), pea ‘ikai foki ha tu’utu’uni ‘oku ta’efakalao (Kupu 18(4))

‘Oku ‘omai mahino ‘e he Kupu 19 ‘o e Lao ‘a e Polisi ‘a e fatongia ‘o e Komisiona Polisi, mo e ngaahi me’a ke ne pule ki ai mo fakahoko. Ko ia ‘oku ne fakalele faka’aho ‘a e potungāue. ‘Oku ne lava pe ke ‘oatu ha fale’i ki he Minisita mo e Palemiá ‘i ha me’a fekau’aki mo e Lao ‘o e Polisi. Pea ke ne fakahoko lelei foki ‘a e ngaahi tu’utu’uni ‘oku ‘oatu mei he Minisitā.

‘Oku ‘ikai fihi ‘a e Lao ia, pea ‘oku mahino ko e lakanga ‘o e Komisiona, ‘oku ‘ikai ko ha lakanga fakapolitikale (ke fili ‘e he Palemia), kā ko e lakanga fakapalofesinale ‘a ia kuopau ke tu’u tau’atāina mei he politikalé, pea ‘oku fili ia ‘e he Tu’í.

Ko hono fakahifo tautea mo e fokotu’u ha taha ki he Polisi ‘oku ‘ikai ke fai ia ‘e he Komisioná, kā ‘oku fai ia ‘e he Poate Polisí, ‘a ia ‘oku kau ki ai e Sea ‘oku fokotu’u atu ‘e he Tu’i Fakamaau Lahi; Loea Ma’olunga ‘oku fokotu’u atu ‘e he Sosaieti Lao, pea pehē foki ki he kau mai ki ai ha taha mei he Fakataha tokoni ‘a e Tu’í. 

Fakafisi pe Minisitā, puke leva Lord Tu’ivakanō, pehē ki he ongo Lavulavu

Kā, kuo toe hoko foki ha ngaahi me’a ‘i he Pule’angá, ‘a ia ‘oku mahino ai ‘a e tu’unga fehu’ia ‘oku ‘i ai ‘a e mafai Pule. ‘Oku kau heni ‘a e puke ‘e he kau Polisí ‘a Lord Tu’ivakanō ‘o fakahū pilisone ‘i he Tu’apulelulu kuo ‘osí, pea faka’ilo ia ki he ngaahi hia kehekehe, fekau’aki mo e paasipooti, pehē ki he ‘ave pa’anga ta’efakalao. Kuo ‘osi tukuange peili ‘a e ‘Eiki Nopelé he Falaité pē.

Na’e a’u mai ki he efiafi Falaite kuo toe ala atu e kau Polisi ‘o puke ‘a e Minisitā ki he Ngaahi Me’a Fakalotofonua (MIA), Akosita Lavulavu mo hono husepaniti, ‘Etuate Lavulavu, ‘o fakahū kinaua, pea faka’ilo ki he ngaahi hia kehekehe, kau ai ‘a e ngāue kākā.

Ko e puke mo e faka’ilo ko ‘ení foki ‘oku fai ia he malumalu ‘o e mafai ‘o e Komisiona Polisí.

Kā, ‘oku ‘ikai pe foki ke fai ha ofo ki he me’a ni, he ko e ngaahi fakamatala faka’ofisiale ‘oku ha’u mei he Pule’angá he ngaahi ‘aho ni, ‘oku filifili lelei pe ia ‘e he ‘Ofisi Palemiá, pea toki tuku fakakonga mai pe, ke toe hoko atu ‘a e fifilí.

Ko e talu ‘eni ‘a e maumau ‘a e fu’u misini fakamatala ‘a e Pule’angá he lau mahina, pea kuo toe maumau lahi ange ia talu ‘a e tengetange lahi ‘a e Palemiá ‘o a’u mai ki he ‘aho ni.

Ko e ngaahi me’a kehekehe ko ‘eni kuo hokó, takimu’a ai ‘a e fakafisi ‘a e Minisitā Polisí, ‘oku ne ‘omai ha taimi ta’epau ki he fonuá, pea ‘oku toe fakalahi’aki ‘a e matu’aki pukupuku ‘o e ha’u ‘a e fakamatala mei he Pule’angá.

‘Oku toe lahi e fifili he ‘oku ‘ikai ngata pe he ngaahi palopalema ‘oku hoko fakapolitikale he Pule’angá, kā kuo fele ‘a e tāmaté mo e mate he Hala Pule’angá, lolotonga koi a ‘oku kei fai e fakaakeake mei Saikolone ko Gita.

(13)

Facebook Comments