Pea Magazine

Na’e fakaola hono hifoaki ‘a e makasini fakamanatu ‘a e Katoanga ‘a e kainga ‘o Lavaka ‘i he efiafi Tokonaki ‘o e uike kuo ‘osi ‘a ia ko e makasini ni ‘oku hiki tohi ai ‘a e konga ‘o e ngaahi tala ‘o e ngaahi tofi’a ‘o e tama ko Lavaka kau ki ai ‘a Pea Lomaiviti kae pehe ki Kahoua.

Ko e kainga ‘oku mohu ‘a hono tala pea mei he tala ‘oku nofo ‘a e kainga ‘a e fakahifo tama, ki he tali ‘o e lotu Katolika Loma pea mo e kolotau na’e fakamuimui taha ‘a ‘ene tukulolo kia Taufa’ahau pea mo e tautahi.

‘I he katoanga ‘a Pea ‘i he 2015 na’e malava ken au faka’ilonga’i ‘a e ngaahi tala ‘o e ngaahi matapa ‘e 9 ‘o e kolotau pea ‘i he ta’u ni na’e makehe he nae katoi ‘a e fakakaukau ki hono fakalukufua ‘a e kainga ‘i he taumu’a ‘o hono fakaivia ‘a e kainga tautefito ki he to’utupu ki he ngaahi hala fononga ‘oku tu’uloa ‘i he ngaue uouongataha ki he lelei fakalukufua he laumalie ‘o e mahu’inga ‘a e ngaue fakataha.

Na’e fatu mei ai ‘a e visone ‘a e Ta’ahine Pataloni ‘a e mahu’inga ke fekumi mo kamata ke hiki tohi ‘a e ngaahi tala pea ko e konga si’isi’i pe ‘eni ‘a e ngaahi tala ‘oku nofo pea mo e kainga ‘a ia na’e fakatefito ‘i he ngaahi matanga kuo faka’ilonga’i kau ki ai mo e ngaahi matanga mole ‘oku fiema’u ke tohi ke ‘ilo ki ai ‘a e hakotupu ‘o e fonua.

Ko e fuofua makasini ‘eni pea ko ha fakataukei mo fakalotolahi ki he kainga ke ‘oua ‘e lau pe ‘a e ngaahi tala kae tohi ke hoko ko ha fakamaama ma’a e to’utangata ka hoko mai.

Ko e konga lahi ‘o e ngaahi fakamatala ‘i he makasini ko e ma’u’anga tala ko e tangata’eiki ko Uho ‘o Loto Tonga pea pehe ki he ngaahi tokoni mei he ni’ihi kehe pe.

‘Oku fakafuofua ko e katoanga hoko ‘e malava ke toe fai ‘a hono tatanaki ‘o e ngaahi fakamatala ke hokohoko atu ‘a e ngaue ni.

(31)

Facebook Comments