Mei he Letio 88.1

 

‘Oku mahino ‘aupito ‘a e fakafaikehekehe’i ‘e he Folofola, kae tautefito ki he ‘Uluaki Tohi ‘a Sione vahe 3, ‘a e fa’ahinga to’onga mo’ui mo e ‘ulungaanga fakamamani, pea mo e to’onga mo’ui mo e ‘ulungaanga fakae’otua. ‘Oku fepaki ma’u pe, pea tu’u fehangahangai ‘a e to’onga fakamamaní mo e Pule’anga ‘o e ‘Otuá.

Ko e taimi lahi ‘oku fa’a fakakuihi kitautolu ‘i he ‘ikai ke tau ‘ilo ‘a e faikehekehe ‘o e laumalie, to’onga mo e ‘ulungaanga famamani, pea tau hanga ‘o fakafefiohi ‘a e to’onga ‘a mamani ‘i he ‘etau mo’ui faka-Kalisitiané. ‘I he’ene pehē ‘oku tokolahi ‘a e kau Kalisitiane kuo nau to’onga fakamamani, pea melemo ‘enau tui mo ‘enau tukupā ki he ‘Eiki, ‘i honau ‘ulungaanga fakamamaní.

Ko e mamani ‘oku tau nofo aí kuo hūkia ia ‘e he mahaki faka’auha ‘o e angahalá, pea ko e kakai koee ‘oku nau ohi ‘a e to’onga fakamamaní, ‘oku nau ‘auha fakataha pe mo e mamani ‘oku nau ‘i ai. ‘Oku talamai ‘e he Tohi ko ‘eni ‘a Sione, “ke ‘oua te mou ofo ‘i he fehi’a ‘a mamani kiate kimoutolu.” Ko hono ‘uhinga he ‘oku kehe ‘a e to’onga mo e ‘ulungaanga faka’otua. Kapau leva ‘oku ‘i ai ha taha ‘oku ne fakafua mai ‘i he ‘ene mo’ui ‘a e ngaahi to’onga mo e ngaahi ‘ulungaanga faka-Kalaisi, ko e tokotaha ko ia ‘e fakatanga’i ‘e he mamani ‘oku tau ‘i ai. Ko e toe lau foki ‘eni ‘a Paula, ‘a ia na’e ne pehē “kapau te mou mo’ui faitotonu mo ma’oni’oni ‘e fakatanga’i kimoutolu.”

‘Oku fakahā mahino mai ‘e Sione ‘a e fa’ahinga to’onga mo’ui koee ‘oku kehe ia mei mamani. Ko e ‘ulungaanga mo e to’onga fakae’otuá ‘oku fakama’opo’opo ‘aki ia ‘a e fo’i lea pe ‘e taha, ‘a ia ko e ‘OFA. ‘Oku ‘i ai foki ‘a e fehu’i pe ‘oku tau ‘ilo fēfē ‘oku tau mavahe mei he Mate ki he Mo’uí? ‘Oku tau ‘ilo fēfē ‘oku pule ‘a e ‘Otuá ki he ‘etau mo’ui, pea ko kitautolu ko ‘Ene fānau. Ko e fehu’i ‘eni ‘oku ‘omai ‘e he Tohi ‘a Sione. Pea ne toe tali mai pe he veesi 14: “Oku tau ‘ilo ‘oku tau hiki mei he mate ki he mo’ui koe’uhí ‘oku tau ‘ofa ki he kainglotu. Pea ko ia ‘oku ‘ikai ke ne ‘ofa, ‘oku ne kei nofo pe ‘i he mate.”

Ko e ‘ofa ko e faka’ilonga ia kuo tau Mo’ui, he ko ia koee ‘oku kei nofo he taufehi’á, ‘oku ne kei nofo pe he mate. Ko e me’a ‘eni koee ‘oku fakamamafa’i ‘e he Tohi ‘a Sione. Pea ko e to’onga mo e mo’ui ‘a mamaní, ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ‘a e ‘ofa ia. ‘Oku makatu’unga ‘a e to’onga mo’ui fakamamaní ia he siokita, he manumanu, he meheká mo e taaufehi’a. ‘Oku kāpui ‘a e fa’ahinga mo’ui fakaemamani he fakapo’uli lahi, pea ko hono ‘uhinga ia ‘oku talamai ai ‘e he Folofola ko mamani mo ‘ene ngaahi to’onga ‘e ‘auha ia fakataha mo kinautolu ‘oku muimui ki ai.

‘Oku fakama’ala’ala mai ‘e Sione ‘a e natula koee ‘o e ‘ofa fakae’otuá. Ko e ‘ofa mo’oni ‘oku ‘i ai ‘a e feilaulau. Ko e ‘ofa mo’oni, ko e ‘ofa ‘oku li’aki mo’ui, hangē pe koee ko e li’aki ‘e he ‘Eiki ‘Ene mo’ui ma’ae kakai kotoa pe ‘o mamani, koe’uhí ko ‘Ene ‘ofá. ‘Oku maumau taimi ‘a e ‘ofá ia kapau ‘oku ‘ikai ko ha ‘ofa ‘oku li’aki ke mo’ui ai ‘a e kakai kehe. Ko e ‘ofa fakae’otuá ‘eni, ‘oku ‘ikai ke fakatefito ‘iate kita, ka ‘oku sio ki he kakai kehe kenau mo’ui ai, pea ko e hā e me’a ‘e ma’u ai ‘enau monū.

‘Oku hoko atu ‘a e fakama’ala’ala ‘a Sione ‘i he’ene fakatātā ki he ngāue ‘a e ‘ofa mo’oni. ‘I he veesi 17, ‘oku ne pehē ai: “Ka ‘ilonga ‘a ia ‘oku ne ma’u ‘a e me’a ‘o mamani, mo ne sio ki hono tokoua ‘oku ne masiva, ka ne ta’ofi hono fatu meiate ia, pea ‘oku nofo fēfē ‘a e tokotaha ko ia ‘a e ‘ofa ki he ‘Otuá.”

‘Oku ‘omai ‘e he Folofola heni ha fekau ke tau ‘ofa mo’oni, he ‘oku talamai ‘e he veesi 18: “Si’i fānau, ‘oui na’a tau ‘ofa ‘i ha lea pē, ‘uma’ā’aki hotau ‘elelo pe; ka tau fai ‘I ngāue mo fai ‘i mo’oni ‘etau ‘ofa.” Ko e ‘ofa ‘oku ‘ikai ko ha koto lau pe; pea ‘oku ‘ikai ko ha me’a ‘oku ta’engāue’i. He ‘oku fakamo’oni’aki ‘a e ‘ofa mo’oni ‘i he ‘etau ngāue, he ko e ‘ofa ‘oku fakanatula pe ke tokoni mo fai ‘a e foaki ki he masiva mo e faingata’a’iá.

‘Oku mālie ‘a e lau ‘a Sione fekau’aki mo e ‘ofá, he ‘oku kau ‘eni he kaveinga malanga’i lahi mo’oni. Lolotonga ko iá, ko ‘etau mo’ui faka’aho ‘oku ne fakahā mai pe ‘oku tau ‘ofa pe ‘ikai. Ko e tefito ia ‘o e fakafua lelei ‘oku hā mai ‘i he’etau mo’ui kapau kuo tau ‘osi mavahe mei he mate ki he mo’uí. Kā, ‘oku fu’u lahi hono lau e ‘ofa, he malanga lea pe, kae si’isi’i hono fai e ngāue koee ‘oku ne fakahā’aki ‘a e ‘ofá, ‘i he malanga mai ‘o e mo’ui. ‘Oku ‘i ai ‘a e taimi ‘oku tau lau ‘ofa pe kae ‘ikai ke tokonia ‘a kinautolu ofitaha mai kiate kitautolu, ‘i he famili mo e kaingá; ‘i he kaunga ‘apí mo kinautolu ‘oku ‘i he nofo takai.

(101)

Facebook Comments