DR SIONE TAPA

Na’e fakamavae ‘a e famili, kainga mo e fonua mo e taha ‘o e kau mo’unga tangata ‘o Tonga Dr. Sione Siosiomalohi Tapa ‘aneafi Monite 14 ‘o Me he Falelotu Senituli ‘a ia na’e pekia ‘a Tapa he uike kuo ‘osi. Ko e pekia ‘eni ‘a Tapa ‘i hono ta’u 94.

Na’e hoko ‘a Tapa ko e Minisita Mo’ui mei he 1970 ‘o a’u mai ki he valungofulu tupu pea ‘i he taimi tatau na’e Minisita Pa’anga. ‘I hono piokalafi na’e ngaue ‘a Tapa he ta’u 41, mahina 5 mo e uike 2 ki he fonua ‘o Tupou.

Ko Tapa na’e ako ‘i he Kolisi Tonga ‘o kapiteni ‘i he 1939 – 1940 pea na’e hoko ko e Palesiteni ‘o e 30th World Health Assembly he 1977 pea sea ‘i he Poate ‘a e Kautaha Mo’ui ‘a Mamani (WHO) ‘a ia ko e fuofua tangata ia mei ‘Esia mo e Pasifiki ke ne a’usia ‘a e lakanga ni  pea na’e  foaki ki ai ‘a e metali ‘a e Kautaha Mo’ui ‘a Mamani ‘iloa ko e All Gold Metal Citation.

‘I he penisoni ‘a Tapa mei he ngaue faka-Pule’anga na’e kei hoko atu pe ‘a ‘ene tokoni ki he fakalakalaka ‘o e Potungaue Mo’ui ‘a ia kuo laka hake ‘i he 1 miliona ‘a ‘ene tokoni ki hono fakapa’anga ‘a e sikolasipi ako ‘o kamata ‘i he 2012 ‘oku ‘iloa ‘eni ko e “Tonga Health – Dr. Tapa Health Scholarship in Public Health”. Ko e sikolasipi fakata’u ‘eni ki he ako ‘i tu’apule’anga ko ‘ene visone ke ako’i e kau toketa mo e tafaáki ki he mo’ui lelei ‘a e kakai ‘o e fonua.

Na’e fakakoloa ‘a Tapa mo e metali fakalangilangi Order of Queen Salote Tupou III pehe ki he Grand Gross ‘e Siaosi Tupou V he hilifaki kalauni ‘o e 2008.

Na’e ‘afio ‘Ena ‘Afifio Kingi Tupou VI mo Kuini Nanasipau’u pehe ki he ta’ahine Pilinisesi Pule Pilolevu Tuita mo hou’eiki he malanga fakamavae ‘o Dr. Sione Tapa pea ko hono malanga’i na’e fakahoko ia ‘e Faifekau Dr. ‘Ahio.

(207)

Facebook Comments