Lord Ma’afu

Lord Ma’afu

KUO ‘ulungia ‘a e Minisitā Fonua ‘i ha ‘eke fakalao na’e fakahoko ‘i he Fakamaau’anga Kelekele ‘e he tangata ko Havea Folau ‘a ia na’e foaki ki ai ha kelekele ‘i Vainí.

Ko e puipuitu’a ‘o e hopo ni ko e feinga ‘a e Minisitā ke to’o e konga kelekele na’e foaki ange ki ha tangata nofo Nu’usila he ta’u ‘e 18 kuohilí, ‘o foaki ia ki ha tokotaha kehe.

‘Oku pehē ‘e he fakamatala ki he hopo ni na’e foaki ‘a e konga kelekele ‘i Vaini ‘e Nopele Ma’afu Tukui’aulahi kuo pekia, ‘i Fepueli 1997 kia Havea Folau.

Na’e foaki ‘a e konga kelekelé ko ha me’a’ofa koe’uhí ko e feinga pa’anga na’e fakahoko ‘i Nu’usila ke fakatau ha naunau fakaongo le’olahi ma’ae Siasi ‘Ahofitú.

Na’e kau ‘a e ‘ofefine ‘o e ‘Eiki Nopelé he feinga pa’anga ‘i Nu’usilá.

Ko e kelekele ko ‘ení ‘oku tu’u ia ‘i he vaha’a ‘o e Kolisi Piulá mo Hu’atolitoli. Pea ko Folau na’a ne faiako he Kolisi Piula kimu’a pea ne hiki atu ‘o nofo Nu’usilá.

Na’e te’eki ai ke lesisita ‘a e kelekele ni he hingoa ‘o Folau, kā na’e tui ‘a Folau na’e ‘osi kakato pe mo maau ‘a e ngaahi me’a ‘oku fiema’u ki he’ene kole lesisita.

Kā, ‘i he hiki ‘a Folau ki Nu’usilá, na’a ne tukuange ai ki hono kaungā faiako ‘i Piula ko Vaioleti ‘Ofa, ke ne tokanga’i ‘a e kelekele ni.

Na’e ‘oatu ‘a e fakamatala ki he Fakamaau’angá ‘o pehē ko e ta’u 2000 na’e ma’u ngofua ai ‘a Sione Taione meia Folau ke ne ngāue’aki mo tauhi ‘a e konga kelekele ni. Ko Taioné na’a ne nofo he kelekele he tafa’aki faka-Tonga ‘o e kelekele ‘o Folau.

Na’e kole foki ‘a Taione ke tukuange kelekele ni ke ne fakatau, ka na’e ‘ikai pe ke tali ‘e Folau.

Kā, ‘i he ‘aho 24 Sune 2014, na’e ‘oatu ai ‘e Taione ia ‘a ‘ene tohi kole ki he Minisitā Fonuá ke ma’u ‘e hono fohá Johnny Taione ‘a e kelekele ni. Na’e ‘ikai foki ke talaange kia Folau ‘a e me’a ni.

‘I he ‘aho 26 ‘o Sune na’e fakamo’oni ai ‘a e Minisitā, Lord Ma’afu, ko e ma’u tofi’a ‘oku ne loto lelei ki he tohi kole ‘a Sione Taione. Pea hili pe ha ‘aho ‘e 10 mei ai kuo ne faitu’utu’uni ‘i hono lakanga ko e Minisitā Fonua, ki he Sekelitalí, ke ne ngaue ki he tohi kole ‘a Taione, ka kene kaniseli ‘a e tohi kole ‘a Folau.

Pea ‘i he 2015 na’e foaki ai pea lesisita ‘a e kelekele ni ‘i he hingoa ‘o Johnny Taione. Ko e kelekele ‘eni Tohi 354 Folio 93.

Na’e pehē ‘e Folau ‘i he Fakamaau’angá na’e ‘ikai ke fai ha fetu’utaki ange mei he Minisitā, pea ne pehē ko e kelekele ni na’e ‘ikai ‘atá ia kia Taione ke ne ma’u. Ko ia ai ko e foaki kia Taione na’e ta’efakalao pea tonu ke lau ‘oku hala pea ‘oua ‘e tali.

Na’a ne pehē kuo ‘osi maau e ngaahi fiema’u fakatatau ki he Lao Kelekelé ki he ‘ene tohi kolé, pea ‘ikai ha toe me’a ke fai ‘e ia mo e Minisita, ka ko e tali pe ke ‘omai e tohi foaki ke fakamo’oni ki he kelekele mo lesisita.

Na’e toki ‘ilo pe foki ‘e Folau ‘a e me’a na’e hokó ‘i ha’ane vakai ki ha fetu’utaki mei ha taha he potungāué ‘i he Facebook. Na’e ‘ikai pe ke ola lelei ‘ene ngaahi feinga ke fai ha fakataha mo e Minisitā.

‘I he’ene faitu’utu’uní, na’e pehē ai ‘e he Tu’i Fakamaau Lahi, O.G. Paulsen, ‘oku ne fiemalie ia ko e kelekele ne foaki kia Folau, ‘o makatu’unga he ngaahi fakamo’oni kuo ‘omai.

Na’a ne pehē foki kuo fuoloa e fakatatali mo e tolotoloi e ngaahi ngāue fakapepa mo e me’a ki hono lesisita ‘o e kelekelé.

“Ko ia ai ‘oku hala ke ‘i ai ha me’a ia ke ne ta’ofi ‘a e ma’u ‘e Folau ‘a e kelekele ko ‘ení,” ko e lau ia ‘a Paulsen.

Na’e ‘ikai tali ‘e he Fakamaau ‘a e lau ‘a e fakafofonga ‘o e Minisitā ‘oku ‘ikai tonu ke fakafepaki’i ‘e Folau ‘a e ‘ave ‘o e kelekelé he ‘oku ‘osi ‘ova he taimi ne pau ai ke ne ma’u.

Na’e pehē ‘e he Fakamaau ko e me’a na’e fai ‘e he Minisitā na’a ne maumau’i ai ‘a e fakamaau totonu.

Na’e pehē ‘e he tu’utu’uni ‘a e Fakamaau kuo mahino pe mei he ngaahi fakamo’oní, ko e kelekelé ‘o Folau, pea ‘oku ‘ikai ha mafai ‘o e Minisitā ke kaniseli ‘a e ma’u kelekele ‘a Folau, pea ke lesisita ia he hingoa ‘o Johnny Taione.

(97)

Facebook Comments