Kapau ‘oku tau fie’ilo ki he tu’unga ‘oku ‘i ai hotau Sosaieti fekau’aki mo e tauhi e lao mo e faihia, ‘oku fiema’u ia ke fai ha vakai ki he Fakamaau’anga pe ko e hā e me’a ‘oku hoko ai.

‘I he ‘aho kotoa pe ‘oku fakahoko e hopo pe ko e fakatonutonu ‘i he Fakamaau’anga Polisi pe ko e Fakamaau’anga Lahi, ‘o kinautolu kuo faka’ilo ki he maumau’i ‘o e Lao.

Na’e ‘i ai ‘a e taimi ‘i he fonua ni, ko e me’a fakamā ‘a e ‘asi ha taha ‘i he Fakamaau’anga ‘o tukuaki’i ki ha hia. Ko hono ‘uhinga he ko e ‘asi pe ha taha ‘i he Fakamaau’anga, ko e mahino ia ‘oku ‘i ai ‘a e palopalema ‘o e tokotaha ko ia ‘oku ‘ikai lava ke solova, pea ko e Fakamaau’anga ko e vete’anga fakamuimuitaha ia ki he palopalema ‘o e tokotaha ko ia.

Kapau ‘e fai hano ‘analaiso ‘o e me’a kuo hoko ‘i he Fakamau’anga ‘i he fonua ni, ‘oku fakaninimo mo’oni, he ‘oku ‘ikai ngata pe he lahi e ngaahi hopo kehekehe, ka kuo toe a’usia foki ‘a e faihia ki he ngaahi hia, kau ai e fakapo, tamate tangata, fakalavea lahi, tohotoho, kaiha’a fakamalohi, mo e ha fua.

‘Oku hange koee ‘a e Fakamaau’anga ko ha sio’ata ‘oku ne ‘omai e ‘imisi ‘o e tu’unga ‘o e faihia ‘i he Sosaieti. Pea ko e me’a koee ‘oku tau sio atu ki ai ‘oku ‘ikai lelei.

Kā, ko e ngaahi hia pe foki ‘e ni’ihi ‘oku ‘omai ki he Fakamaau’anga. ‘Oku lahi pe mo e ngaahi hia ia ‘oku ‘ikai ke fai hano faka’ilo he ‘oku ‘ikai ke lipooti ia pe fai mai hano launga’i.

Ko e hia lahitaha ‘oku fakahoko he uike kotoa pe fakatatau ki hono lipooti ki he kau Polisi, ko e haefale mo e kaiha’a. Pea tanaki atu ki heni ‘a e kaiha’a fakamalohi, ‘a ia ‘oku fai hono fakamanamana’i ‘o e tokotaha ‘oku kaiha’asi ‘aki ha me’atau pe ko hano ta.

Ko e me’a ‘e taha ‘oku lahi hono ‘omai ki he Fakamaau’anga ‘i he ngaahi ‘aho ni ko e hia fekau’aki mo e fakamālohi’i ‘o e kakai fefine ki he fe’auaki. Ko e hia tohotoho ‘eni.

‘Oku toe fakaloloma foki ko e lahi hono launga’i ‘o e hia pa’usi’i ‘o e fanau fefine ‘a ia ‘oku hoko he ngaahi famili, ‘a ia ko e me’a koee ‘oku ui ko e “hia fakamala’ia”.

‘Oku ‘ikai ngata pe he mahu’inga ke tau vakai ki he hikihiki e lahi ‘o e faihia, ka ke tau vakai foki ki he fa’ahinga hia ko ia ‘oku ‘asi mai ‘oku fakahoko ‘i he Sosaieti Tonga.

‘Oku talamai ‘e he fa’ahinga hia kehekehe ko ia ‘oku ‘omai ki he Fakamaau’anga ‘oku tolalo mo’oni ‘a e Sosaieti Tonga, pea ‘oku ‘i ai ‘a e mahaki faka’auha.

Ka, ko e ha leva ‘a e ngaahi me’a ke fai ke ta’ota’ofi ‘a e heke ko ‘eni ‘o e tu’unga fakamolale ‘o e fonua, hange ko e faihia?

Kuopau ke fai ha foki ki he famili ke fai hano langa hake, pea ke ‘omai ‘a e Kospeli ki he famili ke fakahoko ai ‘a e liliu ‘oku fiema’u.

(23)

Facebook Comments