Pilinisesi Pilolevu Tuita

Kuo aofangatuku pea mei he Fakamaau’anga Tangi he uike kuo ‘osi ‘a e tu’utu’uni ki he tangi ‘a e kautaha TONGASAT fekau’aki mo e ‘eke ‘e he Pule’anga ke totongi ‘e he kautaha ni ‘a e pa’anga 17 miliona tupu ($T17,931,141.27).

‘I he ‘aho 14 ‘o ‘Aokosi, 2015 na’e ‘oatu ai e tu’utu’uni ke totongi ‘e he Kautaha TONGASAT ‘a e $17 miliona tupu ko ‘eni ki he Potungaue Tanaki Tukuhau ‘a e Pule’anga ke totongi ki he’ene ngaahi pa’anga hūmai mei he 1 Siulai 2006 ki he ‘aho 31 ‘o Ma’asi, 2015.

Na’e ‘oatu fakataha ‘a e tu’utu’uni ko ‘eni mo fakahā ai ko e pa’anga tukuhau ko ‘eni makatu’unga ko e Kautaha TONGASAT na’a nau fakahoko ‘enau ngaahi ngaue sevesi ‘i Tonga ni ‘i hono fakamaketi’i ‘a e ngaahi tu’u’anga satelaite ‘i he vavaa ‘a ia ‘oku tu’u ‘a honau ‘ulu’i ‘ofisi ‘i Tonga ni.

Na’e fakahū atu ‘e he Kautaha TONGASAT ‘a ‘enau tangi ki he Fakamaau’anga Tukuhau (Tax Tribunal) ‘o tali ‘e he Tribunal ‘a e tangi ni ‘i he ‘aho 3 ‘o Fepueli, 2017 ‘o fakatatau ki he tu’utu’uni ‘a e Lao Tanaki Tukuhau.

Na’e tangi ‘a e TONGASAT ko e konga lahi ‘o e ngaue ‘a e kautaha ni na’e fakahoko ia honau ‘ofisi ‘i Hong Kong. Ko e ‘ofisi ‘i Tonga ni ‘oku ngaue pe ki he fakataha pea mo fakamafai’i ‘a e ngaahi aleapau ‘o fakatatau ki he tu’utu’uni ngaue ‘a e kautaha. Pea koi a ko ha pa’anga hūmai na’a nau ma’u na’e makatu’unga ia he ngāue na’e fai ‘i Hong Kong.

Na’e fai foki ha tu’utu’uni a e Tulaipiunolo Tukuhau ‘oku ‘ikai ke ‘I ai ha mo’ua ‘o e TONGASAT ki he Pule’angá, kā na’e kehe ‘a e tu’u’uni ia he Fakamaau’anga Lahí.

Na’e fakahū atu ki he Fakamaau’anga Lahi ‘i he ‘aho 2 Sepitema, 2017 ‘a e tangi mei he Minisita Tukuhau mo e Pule’anga felave’i mo e tukuhau ke totongi ‘e he TONGASAT pea tu’utu’uni ai ‘a Fakamaau Lahi Scott ke totongi ‘e he TONGASAT ‘a e tukuhau ki he Pule’anga.

Kā, na’e fai ha tangi ‘a e TONGASAT fekau’aki mo e tu’utu’uni ko ‘ení, pea ‘ave ai ‘a e me’a ni ki he Fakamaau’anga Tangí. Ko e aofangatuku ‘o e tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Tangi ‘i he ‘aho 26 Ma’asi, 2018 na’e totonu ‘a e tu’utu’uni ‘a e Tulaipiunolo Tukuhau pea faka’ata ‘a e Kautaha TONGASAT mei hono totongi atu ‘a e $17 miliona na’e ‘eke ‘e he Pule’angá.

‘Oku ‘i he malumalu ‘o e tu’utu’uni aofangatuku ko ‘eni ke totongi kotoa ‘a e ngaahi fakamole ‘a e Kautaha TONGASAT ‘i he Fakamaau’anga Lahi mo e Fakamaau’anga Tangi ‘e he Pule’anga.

Ko Fakamaau Handley, Blanchard pehe kia Fakamaau Hansen na’a nau fakamāu’i ‘a e hopo tangi ko ‘eni. Ko e Fakahinohino Lao Pule ‘a e Pule’anga Sione Sisifa na’a ne fakafofonga’i mai ‘a e Pule’anga pea ko William Clive Edwards na’a ne fakafofonga’i ‘a e TONGASAT.

(84)

Facebook Comments