Doctor Hillamani

Doctor Hillamani

Kuo tali tonuhia ʻa e tangata Tonga ko Dr Hilamani Hansen, taʻu 63 ʻi ʻAmelika pea te ne hā ai ʻi ha Fakamaauʻanga ʻi Sacramento ʻi Kalefōnia ‘i he Pulelulu uike ni fekauʻaki mo ha fakaʻilo ʻe 12 ki he ngāue kākā ke maʻu ha paʻanga pehē ki ha fakaʻilo ʻe taha ki he faʻufaʻu ke fakahoko ha ngāue kākā fekauʻaki mo ha faʻu ke fai ha ngāue taʻefakalao fakaʻimikuleisini.

ʻOku lotonga tauhi pilīsone ʻa Dr Hansen ʻi ha pilisone ʻi Sacramento pea ʻoku kei taukave pe ʻa e tangata ni ʻo pehē ʻoku ne kei tonuhia pē mo pehē foki ko ha tokotaha ia ne ngāue taʻetūkua ke tokoniʻi e kau hikifonua atu ki ʻAmeliká ke aʻusia ʻenau ngaahi misí.

Naʻe puke ʻa Dr Hansen ʻi he Tuʻapulelulu uike kuo ʻosí hili ia ha fakatotolo laka hake ʻi he taʻu ʻe tahá ʻa e FBI mo e Department of Homeland Security hili ia hano fakaʻilo hia ʻe ha kau sula ʻo e puleʻanga fakatahataha ʻo ʻAmeliká.

Naʻá ne tali tonuhia ai ia ʻi he Falaité pea ne fokotuʻutuʻu leva ke ne hā ʻi he fakamaauʻanga ʻapongipongí na.

Naʻe tui ʻa e FBI ko e taha ʻa Dr Hansen ʻi ha niʻihi tokolahi ka ʻoku ʻikai ke ʻilo ne nau faʻufaʻu ke kakaaʻi ha toko 500 mei he ngaahi feituʻu kehekehe ke nau totongi ʻa e paʻanga ne aʻu ki he $5 kilú kae lave ke ʻoua naʻa fakafoki kinautolu ki honau ngaahi fonua ne nau omi mei aí.

ʻOku tui foki ʻa e kau maʻumafai ʻAmeliká ko e fuofua fakahoko ʻeni ha fakaʻilo pehē ʻi ʻAmelika ʻi ha ngāue kākā fakaʻimikuleisini ne ʻikai pe maʻu ha pepa ʻa ha taha.

Naʻe fakataumuʻa ʻa e kautaha ʻikai taumuʻa ke maʻu ha paʻanga ʻa Hansen ʻa ia ne ʻiloa ko e Americans Helping America ke akoʻi, fakahinohino mo tokonia e ngahai komiunitī ʻo e kakai hikifonua ange ki ʻAmeliká ʻaki ʻa e ngaahi naunau mo e fakamatala ʻoku ala maʻu he fonuá ke tokonia honau ngaahi faingataʻaʻiá lolotonga ʻenau ʻi ʻAmeliká.

Na’a ne fakamatalaʻi ia ʻi ha uepisaiti ko e tokotaha ia kuo tuʻu hake ke fai ha ngāue tuʻunga ʻi heʻene vā ofi mo e ʻOtuá, ke ne ʻofa ki he kau ʻova fakavahaʻapuleʻanga ʻi māmaní.

Na’a ne tala foki hono ngaahi tuʻunga mataʻitohi fakaako kau ʻa e pehē ʻoku ʻi ai hono toketā fakaako pea ui ai ia ko e toketā.

Naʻa ne fakatau atu ki he kakaí ʻa e totonu ʻi ʻAmelika ki he pusiaki ʻa e kakai lalahí mo palōmesi ʻe maʻu ai e sitiseni ʻa e kakai ʻová.

ʻOku tātāmotaha ke ngāueʻaki ʻa e pusiaki kakai lalahí. Ko e meimei ko e lao ko ʻení ne faʻu ʻo taumuʻa pe ke maluʻi ʻa e fānau ʻoku ʻi lalo ʻi he taʻu 16.
Ne lahi e ngaahi fakamatala ʻa Hansen ki he FBI lolotonga ʻa e fakatotolo ne toki ʻosi ne hoko ia ke toe kau kovi pe kiate ia.

Hangē ko ʻene tala ne ʻi ai ʻa e fakamaau ne ne tokoniʻi ia ʻi he founga ʻe lava ke maʻu ai ha sitiseni ʻa ha taha ʻova ʻo ka pusiakiʻi fuʻu lahi ia.

Na’a ne pehē ne na fakataha mo e fakamaau ko ʻeni pea ne ne fakahinohino ia ki he ngaahi feituʻu he laipelí te ne maʻu mei ai ʻa e ngaahi fakamatalá ni. Ka ʻi hono ʻeke ange ʻe he FBI ke ne tala ange e hingoa ʻo e fakamaau ko ʻeni ne ʻikai ha tali ʻa Hansen ia ki ai.

ʻI ha tohi fuakava peesi ʻe 82 ne fakamoʻoni ai ha tokotaha fakatotolo FBI ko Brady Cowan ne mahino ai ne maʻu ʻe FBI ha ngaahi pepa lēkooti ʻi he ʻōfisi ʻo Hansen kau ki he ha sikiimi pusiaki kakai lalahi ke maʻu ai ha sitiseni. Ko e ngaahi pepa ne puke ʻe he FBI ko ʻení ne kau ai ʻa e ngaahi faile ʻo e kakai ne nau tō ʻi he foʻi sikiimi ko ʻení mo honau ngaahi ʻaitenitī, ko e ngaahi totongi, ko e tohi tangi ʻo ha pusiaki, ngaahi tohi taʻu kei fakatatali, fakamoʻoni ʻo ha ngaahi fetuku paʻanga fakafou he ʻinitanetí pehē foki ki he ʻū fakamoʻoni ne fakahoko e ngaahi ngāué ni.

Ne toe hala pe mo e fakamatala ʻa Hansen ʻo hangē ko e fakamatala lolotonga e fakaʻekeʻeké ʻo pehē ko e lao ko ē ʻokú ne fakangofua ia ke ne fai ʻa e pusiaki ke maʻu ai ʻa e pepá ʻoku ʻikai ko e lao ia ʻa ʻAmeliká ka ko e lao ia ʻa e Puleʻanga Fakatahatahá.

Na’a ne pehē ko e tokotaha fuʻu lahi ko ē kuo pusiakiʻí ne haʻu mei ai ʻa e foʻi lao ki he maʻu sitiseni tuʻunga ongo mātuʻa sitiseni kuó na fai ʻa e pusiakiʻí.

Na’a ne pehē ne ʻeke totongi ʻe heʻene kautahá ki he kau ʻova ʻa e $7,000 ki he 10,000 ka nau fai ʻa e foʻi ngāué. Ne ne toe pehē ko kinautolu ko ē ne nau ʻomai ha taha ke ʻai haʻane sitiseni ʻia kinautolú ne nau ʻoange ʻene paʻanga $1,500 ki he tokotaha.

Na’e ʻuluaki tuʻuaki ʻe Hansen ne lau teau e kau hikifonua atu ki ʻAmelika kuo maʻu ʻenau sitisení ʻi he pusiaki kakai lalahí. Ki mui ai ne fakahā ko ʻene loi pe ʻana ki he kau fakatotoló fekauʻaki mo e lau ko iá peá ne ne toe loi foki ki heʻene kau kasitomá ʻi he ʻuhinga tatau.

Na’e tukuakiʻi foki ʻe Hansen ʻa e tokotaha ne na ngāue ko ʻene CEO ko Jeffery Servier ki he kākā ʻo tupu ai hono maʻu ʻe he FBI ʻa e kautahá mo ne pehē ne ne tuli ʻa Sevier ko ʻene ʻave paʻanga ʻikai muimui he tuʻutuʻuni mo e founga ʻa e kautahá.

Ka, ne pehē ʻe Sevier taʻu 55 pea ʻoku ʻikai foki fakaʻilo ia, ki he kau fakatotoló ʻi he ʻaho pe hono hokó hili e kamata ʻa e fakatotoló naʻá ne fakaongoongo pe kia Hansen lolotonga ʻa e taʻu ʻe ua ne ne ngāue ai ki heʻene kautahá.

Na’e lava pe hano maʻu ʻo na ha ngaahi pusiaki fakalao ʻa ha kakai ʻova ne fakafou ʻi he kautaha ʻa Hansen ʻi he ngaahi feituʻu ʻi ʻAmelika ʻo fakafou ʻi he fakamaauʻanga ʻi Sacramento mo Alemeda ka ne aʻu ki ha taimi ne ʻilo ʻe ha fakamaau ʻoku taʻetotonu ʻa e taumuʻa ʻoku fai ai ʻa e kole pusiaki kakai lalahí peá ne tuʻutuʻuni ʻoku taʻefakalao.

(21)

Facebook Comments