Fakasōtoma’i ki’i ta’ahine te’eki ta’u 12

 

Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Charles Cato ‘a Sione Iketau ta’u 17 ‘o Ha’apai he pongipongi Falaite ‘o e uike kuo ’osí ki he ngaahi hia kehekehe ‘o kau ai ‘a e fakasōtomá.

Ko e tautea ‘eni ‘o Iketau ki he hia na’e faka’ilo ia kiai ‘o tukuaki’i na’a ne fakahoko he ‘aho 22 ‘o Sune ‘o e ta’u kuo’osi ‘i Lapaha.

Pehē ‘i he fakamatala ‘a e Talatalaki ma’á e Kalauní, Lute Fakatou, ko e Mamahi na’e te’eki ke ta’u 12 he taimi na’e fakahoko ai ‘a e hia ko ‘eni. Na’e hoko atu ‘ene fakamatalá ‘o pehe, ko e ngaahi tukuaki’i ‘o e Faka’iloa ‘oku kau kiai ‘a e alakovi mamafa mo e fakasōtoma’i ‘o ha ki’i ta’ahine te’eki ta’u 12.

‘I he fakamatala ‘a e Talatalaaki na’á ne pehē, ko e ‘aho na’e hoko ai ‘a e palopalema ko ‘ení na’e nofo tokotaha pe ai ‘a e Mamahi ‘i honau ‘api ‘o fai ‘a ‘ene fō. Na’a ne lue atu ai ki he taha ‘o e fale koloa he tafa’aki ‘o ha fale kalapu kava tonga ‘i Lapaha ke fakatau mai ‘a e pine tau fō. ‘I he’ene pehe na’e kolosi hake ai ‘a e Faka’iloa ‘o puke’i ‘a e ngutu ‘o e Mamahi ke ‘oua te ne kaila. Lolotonga ia, na’e hanga ai ‘e he Faka’iloa ‘o vete ‘a e vala ‘o e mamahí pea ne fakahoko kiate ia ‘a e ngaahi to’onga fakalielia ‘o kau ai ‘a e ngaahi tukuaki’i ‘oku hā he fofonga ‘o e tohi fekau na’e faka’ilo ia kiai.

Na’e fai ‘e he Faka’iloa ‘a e ngaahi to’onga fakalielia kehekehe ki he Mamahi ‘o kau ai ‘a ‘ene fakamalohi’i ‘a e Mamahi ke ne toutou ‘uma ki hono kia mo e ngaahi tō’onga fakalielia kehe pe. Hili ‘ene fakahoko ia na’e lele ai ‘a e Mamahi ki honau ‘api mo ‘ene tangi ‘o toki a’u atu ‘ene ongomātu’a hili ha ngaahi houa mei ai ‘o fakahoko ‘a e lāunga ki he kau Polisi. Na’e hoko atu e fakamatala ‘a e Talatalaaki ‘o pehe, na’e fakamatala ‘a e Faka’iloa ‘o pehe na’e ‘i ai pe ‘a hono va mo e Mamahi ka ‘oku ‘ikai ke tali pea faka’ikai’i ‘eni ia ‘e he Kalauni ‘o lau ko e kumi faingamālie pē ia ‘a e Faka’iloa.

Fakatatau ki he ngaahi fakamatala kuo ma’u mai ‘e he ‘Ofisa Malu’i Angalelei ‘oku fakamatala ai ‘a e Fa’ē ‘a e Faka’iloa ‘o pehe, ko e tokotaha angalelei mo anga fakalongolongo  ‘a e Faka’iloa. Ko e ongomātu’a foki ‘a e Faka’iloa ko ha ongo faifekau ngāue fakamisinale. ‘Ikai ngata ai, ka na’e ‘ikai ke fu’u fuoloa atu ‘a e ako ‘a e Faka’iloa he Kolisi kuó ne mālōlō pea ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha’ane ngāue ‘e fai kā ko e fakafalala pē ki he’ene ongomātu’á.

(108)

Facebook Comments