NA’E fakahoko ‘i he ho’atæ efiafi Falaite uike kuo ‘osí ki he mala’e ‘akapulu Kolisi ‘Apifo’oú, ha polokalama makehe ‘a e timi ‘akapulu liiki Fasi/Ma’ufanga Vikings, ko ‘enau talitali fiefia honau teunga ‘akapulu fo’ou, pulu mo e ngaahi naunau fakamalohisino kehe pe, ko e tokoni meí he Komiti ‘o e kæinga Ma’ufanga ‘oku nau nofo ‘i ‘Aokalani Nu’usilá.

Na’e taki mai e folaú mei Nu’usila mo ‘e ‘u me’a’ofa tokoní ‘e Paku Fakafanua pea pehē foki kia Ale Takai mo Ben Vakauku.

Na’e ‘omai ai e seti falani teunga faofao (warm-up), pea mo e ‘u falani ‘akapulu fo’ou ke ngaue’aki ‘e he tamaiki ‘akapulú ‘i he fe’auhi liiki Ipu Jason Taumalolo ‘oku lolotonga fakahoko ‘i Tongatapú.

‘I he me’a fiefia na’e fakahoko ‘e Paku Fakafanuá, na’á ne me’a ai ‘o pehē, ne a’u tonu ange ki Nu’usila e faiakó, Paea Filimoehala ‘o fakahoko e kole ki he kæinga Ma’ufanga ‘i ‘Aokalaní ha teunga falani ‘akapulu fo’ou ‘a e tamaiki ‘akapulú.

“‘Oku ou fiefia mo loto māfana ‘aupito ke fakafofonga’i atu hotau kāinga Ma’ufanga ‘i ‘Aokalaní ‘a ‘emau me’a’ofa mo e tokoni ko ení, ko e ‘u falani ‘akapulu fo’ou ma’a kimoutolu kau ‘akapulu, pea pehē foki ki he ngaahi naunau ‘akapulu kehe pē,” ko Paku ia.

Ko e ngaahi tokoni foki ko ení, ko e si’i lukuluku sēniti pē e kānga Ma’ufanga ‘i ‘Aokalaní ‘i Nu’usila, pea na’e tokoni lahi ‘aupito mo e Kautaha ko e Long Panel ‘i Palmerston ‘oku lolotonga ngāue ai ‘a Ale Takai mo ‘enau supavaisa ko Ben Vakauku.

‘A ia ko e fakamole ki he ‘ū falaní na’e vaeua pē ai e Komiti Ma’ufanga ‘i ‘Aokalaní pea mo e kautaha Long Panel ‘a ia ‘oku pule ai e tokotaha ko Phil Julian, pea na’e poupou ‘aupito ‘a Phil ki he fakakaukau ko ení.

‘I he fakamatala ‘a Pakú na’á ne pehē ai na’e a’u tonu ange e kau ‘akapulu fuoloa mei Ma’ufanga ka ‘oku nau nofo Nu’usila ‘o hangē ko Feleti Mahoní, ‘o tokoni ange ‘i he ‘ū sū ‘akapulu ke kau ‘i hono fakafolau mai ki Tongá ni ki he timi Fasi/Ma’ufangá.

Na’e peh˚ foki ‘e Sakopo Loloheá, ko ‘ene ma’ú ko e toki fuofua taimi eni kuo foaki pē ‘e he kāinga Ma’ufangá ha falani fo’ou ma’ae kalapú.

“‘Oku kau eni ‘i he teunga faka’ofo’ofa mo’oni, pea ko e lanu totonu pē foki ia ‘o e kalapú. ‘E fakamanatu ‘i he ta’ú ni e hokosia e ta’u 30 ‘o e Kalapu Fasi/Ma’ufangá pea ko e ngaahi ta’u ko eé …’i he’eku ‘iló, na’e te’eki   ke foaki ‘e he Kalapú ha teunga ‘akapulu ma’áe timí. Ko e ngaahi tokoni kehekehe pē ia meí he ‘u kautaha pisinisi ‘i Ma’ufanga ni na’a nau fa’a fakahoko hono kumi mai e teunga ‘akapulu ‘o e fānaú”.

“Na’e a’u mai ki he taimi kuo ‘i he tu’unga fakatu’utæmaki ‘aupito e teunga ‘akapulu ‘o e fænaú, lahi e falani kuo puliá, pea motu’a ‘aupito e ‘ū falaní. Ko e fakakaukau leva ia na’e faí ke fakahoko ha fakatangi ki he Komiti Ma’ufanga ‘i ‘Aokalaní ki ha tokoni, pea ko eni kuo tau fiefia kotoa ai ‘i he ‘ahó ni ‘i he fu’u tokoni ko ení”, ko Sakopo Lolohea ia.

Na’e hoko atu e fakamatala ‘a Ale Takaí ‘o peh˚, ‘oku ‘ikai ko e faka’osi pē eni ia ‘enau tokoni mei Nu’usilá he kuo pau ke nau toe ‘omai pē ha ‘˝ falani ‘akapulu mo e naunau fakamalohisino ki he Kalapú ‘i he kaha’ú, mo ha tokoni pē te nau fiema’u ke tokoni ki he Kalapú.

‘Oku ‘i ai foki mo e fokotu’utu’u ki he kaha’ú ‘a e Kalapu Fasi/Ma’ufanga Vikings, ke fakahoko ha’anau ki’i tua ‘a’ahi ki Nu’usila, ke nau veipāai mo ha ‘u timi ‘akapulu, ko e sio pē ki he kaha’u ‘o e tamaiki va’ingá, he ‘e malava pē ke ma’u atu ai ha mo’ui ha taha ‘i Nu’usila ‘i he ‘akapulú.

‘Oku teuteu mæfana ai pē e Kalapu ‘Akapulu Fasi/Ma’ufanga Vikings ki he’enau teu fakamanatua honau ta’u tolungofulú (30) ‘i he ta’ú ni.

(124)

Facebook Comments