Hon. Semisi Sika

Hon. Semisi Sika

 

Kuo a’u ki he Fakamaau’anga Lahi ‘o kamata he Mōnite ‘o e uike ní ‘a e hopo ‘i he vaha’a ‘o Nusi Taumoepeau, Tavake Fangupō, Tāufa Fukofuka pea mo Sēmisi Sika, Stan Moheloa pea mo e Sōsaieti ‘Akapulu Liiki Fakafonua ‘a Tongá.

Ko e hopo foki ‘eni ‘i hono tukuaki’i ‘e Taumoepeau, Fangupō mo Fukofuka ‘a Sika, Moheloa pea mo e Kautaha Sōsaieti ‘Akapulu Liiki Fakafonua ‘a Tongá, ki he mole ‘a e pa’anga ‘a e Liikí pea mo hono fakamoleki ‘a e pa’angá ta’e‘ilo ki ai ‘a e toenga ‘o e Poaté.

Kaekehe, na’e fakafofonga’i fakalao ‘e William Edwards ‘a Taumoepeau mo hono kaungā Talatalaakí pea ko Sifa Tu’utafaiva leva ‘a e fakafofonga lao ‘a Sika mo hono kaungā faka’iloá.

Ko e ‘elito ‘o e hopo ko ‘ení, fakatatau ki he fakamatala fakamo’oni ‘a e kau Talatalaakí, ko e ‘ikai ke malava ‘a Sika mo Moheloa ‘o lipooti fakafoki ki he mēmipa ‘o e Poaté fekau’aki mo e ngaahi me’a fakapa’angá, kau ki ai mo e lahi ‘o e pa’anga ‘oku fakamolekí kae pehē ki he ngaahi ‘inivoisi mo e ngaahi fakamatala pa’anga faka-pangikē fekau’aki mo e ‘akauni ‘a e Poaté. ‘I he’ene peheé, na’a ne fakatupu leva ai ‘a e fifili lahi mo e hu’uhu’u ‘i he toenga ‘o e mēmipa ‘o e Poaté, tautefito kia Taumoepeau pea mo Fangupō.

Ko Taumoepeaú, ko e Tokoni Palesiteni ia ‘o e ‘Akapulu Liikí hono fili he Fakataha Lahi Faka-ta’u na’e fakahoko ‘i ‘Aokosi ‘o e 2012 pea mo e 2013. Ko Fangupō leva ‘a e Tokoni Seá pea ko Tāufa ‘a e Talēkitá ‘i hono fili he fakataha lahi tatau pē. ‘I he’ene peheé ko Sēmisi Sika na’e fili ke Palesitení kae Sea ‘a Stan Moheloa.

Kaekehe, fakatatau ki he fakamalanga ‘a Edwards ki he hokohoko ‘o e makatu’unga ‘o e hopó na’a ne pehē ‘oku tui ‘a kinautolu ‘oku ne fakafofonga’í na’e mātu’aki fakaaoao pē ‘a Sika pea mo Moheloa he ngaahi me’a fakapa’anga ‘a e Poaté. ‘I he’ene peheé na’e kumi fale’i leva ‘a Taumoepeau mo Fangupō ki hona Fakafofonga Lao ‘o fo’u ai ‘a e tohi ke ‘oatu ki he kau Faka’iloá ‘o fiema’u kenau fai mai ‘a e ngaahi fakamatala pa’anga ‘oku nau fiema’ú.

Hili ‘a e ‘aho na’e tuku atu ai ki he kau faka’iloá ke ‘omai ‘a e ngaahi fiema’u ko ‘ení na’e te’eki pē ke ngaue ha taha ‘iate kinautolu ke fai mai ‘a e fakamatala pa’angá. Na’e toe ‘oatu ai ‘a e fakalahi ‘o e ‘aho ke ‘omai ai ‘a e ngaahi fakamatala pa’anga ko ‘ení makatu’unga he fetongi ‘o e fakafofonga lao ‘a e kau Faka’iloá. Na’e hili ‘a e vaha’a taimi na’e tuku atú mo e te’eki pē ke ‘omi ha fakamatala ‘e taha ‘o iku ai ki he Fakamaau’angá.

Kaekehe, pehē ‘i he fakamatala ‘a Edwards na’e fakahū atu ki he Fakamaau’angá na’e hā ‘a e Fakafofonga Lao ‘a e kau Faka’iloá he fakamaau’angá ‘o fakahū atu ‘a e ngaahi fakamatala ki he Fakamaaú ‘o pehē ko e ngaahi fakamatala pa’anga ko ia na’e fiema’u ‘e Taumoepeau mo Fangupoó ‘oku ‘ikai ke lava ia ‘o ma’u.

Na’e makatu’unga ‘eni ‘i he pehē na’e ‘i he Tauhi pa’anga mālōlō ia ‘a e Liikí he 2012 ka kuo ne ‘osi pekia. Na’e fai ai ‘a e fetu’utaki ki he uitoú ke kumi ‘a e ngaahi fakamatala ko ‘ení pea pehē na’e ‘ikai ke ma’u ha fakamatala ‘e taha. Ka ‘i he tui ‘a e kau Talatalaakí ko e loi ‘a e ngaahi fokotu’u fakamatala ‘oku fakahū atu ko ‘ení.

Na’e hoko atu ai ‘a Edwards ki he kamata’anga ‘o e palopalema ni na’e ‘īmeili atu ai ‘a Taumoepeau kia Moheloa ‘o kole ke fakahoko ha fakataha ‘a e Poaté makatu’unga he’ene tui ‘oku ‘i he konisitūtone ‘o e Liikí ke fai ma’upē ‘a e fakataha. ‘I he a’u mai koia ki Nōvema, Tīsema 2012 pea mo Sanuali 2013 na’e kamata ai ‘a hono toho ‘o e ngaahi sieke ‘a e Liikí ‘a ia na’e fakamo’oni ki ai ‘a Moheloa pea mo e Sekelitali ‘a e Liikí.

Na’e tohi ‘īmeili ai ‘a Taumoepeau kia Moheloa ke fakahoko ‘a e Fakataha Lahi Fakata’u hono ua ‘a e Poaté ‘o toki fai leva ia ‘i Mā’asi 2013. ‘I he’ene hā koia ‘i he miniti ‘a e fakataha ko ‘ení na’e ‘asi ai ‘a hono fiema’u ‘a e ngaahi fakamatala pa’anga fakapangikē ‘a e Liikí ka na’e ‘ikai tali. Na’e kakato ai mo hono līpooti atu ‘o e fakamatala pa’anga kuo’osi ‘ātita’i ‘o e 2012 ‘o tali ‘i he Fakatahá.

Kaekehe, na’e fakahoko ‘e Taumoepeau pea mo Lūpeni ‘Otuhouma ‘a e ngaahi fakatotolo ki he palopalema ko ‘ení ‘o na lava ai ‘o ma’u mai ‘a e ngaahi tatau ‘o e sieke pangikē kuo ‘osi toho ‘a e Liikí mei he Pangikē ANZ.

Na’e toe ui ai ‘a e fakataha ‘a e Poaté ‘o fai ‘i he ‘aho 2 ‘Epeleli, 2013 ‘o fai ai ‘a e fifili mo hono fehu’ia ‘o e ngaahi me’a fakapa’anga ‘a e Liikí pea mo e fiema’u ke fai ‘a hono ‘ātita’i ‘a e pa’angá ‘o iku toloi ai ‘a e Fakatahá ‘oku te’eki ke ‘i ai ha tali meia Sika mo Moheloa.

Na’e tohi ‘īmeili atu leva ai ‘a Taumoepeau kia Sika ‘o pehē: “ko e tu’o fiha ‘eni ‘a hono ‘eke ‘e he Poaté ‘a e ngaahi līpooti fakapa’angá ‘i he fakataha kotoa pē mo e te’eki pē ke lava ha me’a ‘e taha. ‘Ikai ke ngata aí, ko e fakamatala pa’anga fakata’u mo e pehē ‘oku ‘i ai ‘a e tokotaha ‘ātita ‘oku ne ‘ātita’i ‘a e pa’anga ‘oku fu’u mātu’aki ta’efalala’anga ‘aupito ia. ‘I he’ene peheé na’e toe ui ai ‘e Molisoni ‘Otukolo kia Moheloa ke toe fai ha fakataha ‘a e Poaté.

Na’e toe fakahoko ai ‘a e Fakataha ‘a e Poaté ‘i Mē 2013 ‘o toe ‘ohake pē ai ‘a e ngaahi fehu’i tatau ‘o ‘omi ai ‘a e ngaahi tali meia Sika mo Moheloa fekau’aki mo e ngaahi sieké pea ‘ikai pē ha toe fakamatala fakaikiiki ange ia fekau’aki mo e tokotaha ‘ātitá.

‘Ikai ke ngata aí, ka ko ‘ena ngaahi fakamatala ko ‘ení na’e ‘ikai pē ha ngaahi talitotongi ia mo ha ‘inivoisi ‘o e ngaahi sieke kuo ‘osi toho ko ‘ení. Na’e fakahoko ai ‘e Taumoepeau ia ‘a e lāunga ki he kau polisí fekau’aki mo e palopalema ni ‘o kamata hiki ai ‘a e fakamatala ‘a Taufa Fukofuka.

Na’e a’u mai ai ki ‘Okatopa 2013 ki he kamata’anga ‘o e Fe’auhi Ipu ‘a Māmani ‘a e Liikí ‘o fakamo’oni ai ‘e Moheloa pea mo e Pule’angá ‘a e Aleapau ‘i he tafa’aki fakapa’angá pea mo e vahe ‘a e fānau va’ingá. Na’e toe fakahoko ai ‘e Fangupō ‘a e tohi ‘īmeili ki he tauhi pa’anga ‘a e Liikí ke fakahoko mai ‘a e fakamatala pa’anga fakapangikē mei he ANZ ‘o ‘oange ki he fakataha ‘a e Poaté na’e fakahoko ‘i Tīsema ‘o e 2013.

‘I he’ene peheé na’e tohi ‘īmeili atu ai ‘a Sika kia Fangupō ‘o fehu’ia pē koeha e ‘uhinga ‘a hono fekau ‘a e tauhi pa’angá ke fai ‘a e ngaahi me’a ko ‘ení makatu’unga he’ene tui ‘oku ta’efaka’apa’apa ki he kōmití pea mo e toenga ‘o e Poaté kae ‘ikai ke tuku pē ‘a e tauhi pa’angá ke tau’atāina’ ‘ene ngāué.

“‘Ikai ngata aí koehā ‘oku tau fiema’u ai ‘a e ngaahi fakamatala pa’anga mei he pangikeé kae ‘ikai ke tau kumi pē ko e hā koā ‘a e palopalemá ke fai ‘a hono solova.”

Hili ‘a e ngaahi fetohi’aki koiá na’e toe ‘īmeili atu ai ‘a Fangupō ki he tauhi pa’angá ke ‘omai ‘a e ngaahi fakamatala pa’anga ‘o e Ipu ‘a Māmani ‘a e Liikí ‘o fai mai ai ‘a e tali kuopau ke fai atu ‘a e fakamatala pa’anga koiá pea ‘e ‘ave ke ‘ātita’i kae toki fai ‘a hono līpootí.

Na’e hoko atu ai ‘a e hopó ki he a’u ko ia ki ha tu’unga ‘o e fifilí ‘a hono ‘eke pē kohai ‘a e ‘ātita ‘oku ne fakahoko ‘a hono ‘ātita’i ‘a e pa’angá. ‘Ikai ngata aí ka na’e toe hoko atu mo e ngaahi fetohi’akí ‘o pehē ai ‘e Fangupō kia Moheloá ‘oku fiema’u kena mahino’i mo Sika ‘oku fiema’u ke kau kotoa ‘a e mēmipa ‘o e Poaté ki he ngaahi fokotu’utu’u ‘oku faí kae ‘ikai ke fai taautaha pē.

Hili ‘a e ngaahi fetohi’aki ko iá, na’e kamata ke hoha’a mai ai mo e Pule’angá ki he fakamatala pa’angá ke ‘oange kae kei tau toloi atu pē ‘e he Sekelitalí pea mo e Tauhi Pa’angá. Kaekehe, na’e hoko atu ai ‘a e ngaahi me’a ko ‘ení ki he toutou ‘eke ‘e Fangupō pea mo Taumoepeau kia Sika pea mo Moheloa fekau’aki aipē ke fai mo fai ange ha fakamatala pa’anga makatu’unga he’ena tui na’e ‘ikai pē ke ‘ātita’i ha pa’anga ia ‘e taha ‘a e Liikí.

Lolotonga ‘a e ngaahi fetohi’aki ko ‘ení na’e tohi atu ai ‘a Moheloa ia kia Taumoepeau ‘o fakahoko ange kuo ‘osi tuku ia kitu’a mei he Poaté ta’e‘iai ha ‘ilo ki ai ‘a e toenga e mēmipá.

Kaekehe, lolotonga pē ‘a e ngaahi palopalema ‘i loto ‘i he Poate ‘a e Liikí na’e toe ‘i ai mo e hoha’a mai mei he Pule’angá ‘i ha tohi mei he Fakahinohino Lao Pulé kia Moheloa ke fai mo ‘oange ‘a e fakamatala pa’anga ‘a e Liikí pea ‘oku ‘ikai ke lava ‘a e Poate Liikí ke fakahoko ange ha fakamatala pa’anga fekau’aki mo e Ipu ‘a Māmaní fakatatau ki he’ene hā he Kupu 3(g) ‘oe alepau na’e fakahokó.

‘I he’ene peheé na’e toe tohi pē ai ‘a Taumoepeau ki he tauhi pa’angá ke ‘oange mu’a ‘a e hingoa pē ko e fika telefoni ‘a e tokotaha ‘ātitá ke fetu’utaki ki aí ‘o fakahoko ange ‘oku fu’u fiema’u ‘aupito ke fai mo ‘omai ‘a e līpootí.

Na’e tali mai ai ‘e he tauhi pa’angá ia ‘a e tohi ko ‘ení ‘o pehē: “Kātaki Nusi ka ‘oku ‘ikai ke ke kau ko e ‘i he me’a ko ‘ení, ko e me’a pē ia ‘a e Seá pea mo Misi mo e tauhi pa’angá….’ai ‘o ki’i tatali hifo ki he taimi ‘e toki maau mo kakato ki ai ‘a ‘emau līpootí, ko e hā e me’a ‘oku mo feinga kiaí….”

Na’e fai leva ‘e Taumoepeau ‘a e ngaahi ngāue fakalao ki he ngaahi palopalema ko ‘ení pea ne toe fetu’utaki ai kia Fangupō ke lava mai ki he Fakataha Lahi Fakata’u hokó ‘a ia na’e fakahoko ‘i he ‘aho 14-15 ‘o ‘Aokosi 2014. Ko e Fakataha Lahi Fakata’u leva na’e fai ‘i ‘Epeleli mo Sune ta’u 2015 na’e fakahoko ai ‘a e Tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’angá ke fakahoko ‘a e ngaahi fakatotolo ki he ngaahi me’a fakapa’anga ‘a e Liikí.

Kaekehe, ‘oku fakafuofua ko e pa’anga fakakātoa ‘e ono mano fā afe tupu na’e mole pē na’e ngāue’aki ‘o ‘ikai ke ‘ilo ki ai ‘a e toenga ‘o e Poaté, tukukehe ange meia Sēmisi Sika mo Stan Moheloa.

‘I he hopó foki na’e pehē ‘e he Fakafofonga Lao ‘a Sika mo Moheloá, Sifa Tu’utafaiva ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha fakamatala fakamo’oni ia ‘a ‘ene fa’ahí pē ko ha fakamo’oni ke ui ‘o fakahū atu ki he Fakamaau’angá. ‘I he’ene peheé, ‘oku toe hā ai ‘a e ongo fa’ahí he Fakamaau’anga Lahí ‘i Nuku’alofa ‘i he ‘aho Mōnite uike kaha’ú pea ‘e toki mahino mei ai ‘a e tūkunga ‘o e hopo ko ‘ení.

(62)

Facebook Comments