‘OKU kau eni ‘i he ongoongo faka’ohovale mo’oni, ko hono li’aki mo ‘ikai tokanga e ki’i talavou Tonga ko Moses Suli ‘i he mala’e ‘o e ‘akapulu liikí ‘i ‘Aositelēlia, ki he fu’u me’a’ofa na’e foaki ange ma’ana ko e $1.3 miliona ke ne va’inga ma’ae Kalapu Liiki West Tigers ‘i he ta’ú ni ‘o a’u ki he 2020.

Ko Moses Suli ko e ki’i tamasi’i Tonga ta’u 19, si’isi’i taha ‘i he fanau ‘e toko 5 pea na’e fanau’i mo tupu hake pē ‘i Fairfield, Niusauele, ‘Aositelēlia, pea ko ‘ene ongo mātu’á foki ko e ongo Tonga pē. Na’á ne ‘osi fakafofonga’i ‘a e timi fakafonua Mate Ma’a Tongá ‘i he ta’u kuo ‘osí (2017) peá ne fakahoko ai ha fo’i tata’o mālie ‘e 1 ‘o tokoni ia ki he ikuna ‘a Tonga ‘i Fiji (26-24) ‘i he fe’auhi Pacific Test na’e fakahoko ‘i he ‘aho 6 ‘o Meé.

Kaekehe, na’e kamata e fakatokanga’i hono talēniti ‘akapulu liikí ‘i he’ene ta’u 16 ‘a ia na’á ne kau atu ai ‘o fakafofonga’i e timi Fairfield United ‘i Niusauele. Na’e ‘ikai fuoloa ‘ene va’inga ma’ae timi Fairfield, ne tukuange ia kitu’a ‘e he kalapu ko ení ‘i he’ene fakahoko e fanga ki’i ‘uluangaanga pē ‘o’ona na’e ‘ikai fiemālie ki ai e kalapú.

Na’e ‘ikai fuoloa mei ai, kuo hamusi atu ia ‘e he Kalapu West Tigers pea na’a nau fakamo’oni aleapau ai ke ne va’inga ma’a kinautolu ‘i he ta’u 2016. Na’e fakautuutu ai pē e va’inga fakaholomamata ‘a Moses Suli mo e West Tigers, pea nau toe fakamo’oni ai ‘enau alepau fo’ou ‘i Sanuali 2017.

Ko e aleapau ko ení te ne ma’u e fu’u pa’anga $1.3miliona ke ne va’inga ma’ae West Tigers ‘o a’u ki he ta’u 2020.

Na’e kamata ai pē ‘ene va’inga ma’ae West Tigers ‘i Sanualio 2017, pea na’e hoko ha lavea kia Moses pea pau ai ke ne ki’i mālōlō fakataimi ‘i he va’ingá. ‘I he taimi na’e sai ai hono laveá na’e foki mai leva ke hoko atu ‘a ‘ene va’ingá. Ko e taimi ko ení na’e fakatokanga’i ‘e he Kalapu West Tigers kuo toe sino ange ‘a Moses ‘o ‘alu hake hono mamafá ‘o’ona ‘o kilo ‘e 130, ‘o fu’u mamafa ange ia mei hono pauni totonú ‘aki e kilo ‘e 20.

‘I he vaha’a taimi ko ení ne ‘asi mai ai e ngaahi ‘ulungaanga fo’ou ‘a Moses ‘o takimu’a pe ai ‘ene kamata fakapikopiko ‘i he fakamalohisinó, ‘o ‘asi pē ia ‘i he’ene lahi tōmui ma’u pē ki he fakamalohisinó. Na’e ‘i ai foki e taimi ‘e ni’ihi na’e lava atu pē ia ki he fakamalohisinó ‘o nofo pē ia ‘i he loto kaá ‘a hono kaungāva’inga ‘e taha ‘o mohe ai, kae li’aki e fakamalohisinó ia.

Na’e a’u ki ha taimi na’e ‘osi ‘aupito e kātaki ia ‘a e Kalapu West Tigers ‘i he toutou fakatokanga kia Moses pea nau fakakaukau ai ke tukuange ‘ā ki tu’a pea kaniseli faka’aufuli ‘enau aleapaú.

Na’e ‘i ai e fakamatala ‘a ‘enau faiakó, Ivan Cleary ‘o pehē na’a nau ‘osi fakahoko honau lelei tahá kia Moses ke tokoni’i ke fakafokifoki mai ‘a hono loto fieva’ingá ka na’e ‘ikai pē felave ha me’a ‘e taha.

Hili hono tukuange ‘o Moses meí he Kalapu West Tigers ‘i he ‘aho 31 ‘o Sanuali ‘o e ta’ú ni pē, ne ala mai leva e Kalapu Canterbury Bulldogs ia ‘o ‘ave ‘a Moses, neongo na’a nau ‘osi ‘ilo pē ki he ‘uhinga na’e tuli ai ia meí he West Tigers.

Na’e ‘ikai pē ha fakalakalaka ‘e taha e to’onga mo’ui ‘a Moses, ‘a e tōmui ki he fakamalohisinó mo e fanga ki’i ‘ulungaanga kehe pē na’e fepaki mo e Kalapu Bulldogs. Na’e a’u ‘o tu’o tolu e fakatokanga ki ai, pea toe tukuange ai ia ki tu’a meí he Kalapu ko ení hili pē e ‘aho ‘e 28, pea mo fakata’e’aonga’i ai pē ‘enau aleapau ko iá.

‘I he taimi ko ení kuo ‘osi mahino lelei e ‘ulungaanga ‘o Moses Suli ‘o tautautefito pē ki he fakapikopiko ‘i he fakamalohisinó mo e ta’etali tu’utu’uní.

Na’e hangē eni ko e ngali lava lelei ai pē ia ‘a Moses meí he liikí, kae’ohovale e tokolahi ‘i he ki’i taimi nounou mei hono tuli ‘o Moses ‘e he Bulldogs, kuo ala mai e Kalapu Manly Sea Eagles ia ‘o fakakolekole ‘a Moses ke hū ange ia ‘o va’inga ‘i he’enau Kalapú.

Ko e Kalapu Sea Eagles ‘oku va’inga ai e tokolahi ‘oku nau meimei ta’u tatau pē mo Moses, pea ‘oku ‘i ai e faka’amu lahi ‘a e kalapú ke lata ai ‘a Moses pea malava ke foki mai ā ‘ene fakakaukaú mo ‘ene tu’unga va’ingá ki he tumutumu na’e ‘i ai kimu’á.

‘Oku kehe ange hono fili ‘e he Sea Eagles ‘enau kau va’ingá, he ko e tokolahi ai ‘oku nau natula tatau pē mo Moses ‘o ‘ikai ke fiema’ua ‘e he ngaahi kalapu na’a nau kamata va’inga hake aí. ‘Oku kau heni ‘a Addin Fonua-Blake, Curtis Sironen, Frank Winterstein mo Aku Uate, pea ko e kautama ko ení kuo a’u ‘a ‘enau va’ingá ‘akinautolu ki he tu’unga ma’olunga ‘aupito.

‘Oku te’eki mahino pe ko e hā e me’a’ofa ‘e foaki ange ‘e he Sea Eagles ma’a Moses, ka kuo mahino te ne kamata pē ‘i he aleapau ta’u taha ‘i he ki’i totongi ma’olalo pē.

Ko e ngaahi fakamatala ia fekau’aki mo e palopalema ‘oku lolotonga tofanga ai ‘a Moses Sulí, ka ‘oku ‘osi ‘ilo foki ‘e he tokolahi, na’e si’i sio tonu ‘a Moses ‘i he taimi na’e kei ta’u 15 ai, he mālōlō fakafokifā ‘a ‘ene tangata’eikí ‘i he palopalema ki hono mafú.

Ko Moses foki ‘oku ‘ikai ma’u kavamālohi, ‘ikai mama tapaka pea mo ha fa’ahinga faito’o konatapu, ka ‘oku ngalingali ‘oku pau pe ke uesia ‘a ‘ene fakakaukaú ‘i he me’a na’e hoko ki he’ene tangata’eikí.

Ko e tu’unga ia ‘oku ‘i ai ‘a Moses Sulí ‘i he taimi ni, pea ‘oku loto lahi pē ‘a e Kalapu Manly Sea Eagles ke nau tokoni’i ‘a Moses he ‘oku nau ‘ilo ‘oku ‘i ai hono kaha’u lelei ‘i he liikí fakatatau ki hono ta’u motu’á he ‘oku kei si’i ‘aupito, pea ke ne toe tokoni foki ‘i hono ‘ohake e tu’unga manakoa ‘o ‘enau kalapú ke manakoa ange.

(416)

Facebook Comments